W styczniu

Umiejętność dziecka 4letniego:

 

-bawi się zgodnie z innymi

-posługuje się pojęciami: na, pod, za ,obok

-odgrywa przypisane sobie role

-wyjaśni pojęcia: karnawał, przebierańcy

-wypowiada się nt. zapamiętanego  balu

-chodzi parami podczas spaceru

-reaguje na polecenia nauczyciela

-śpiewa i tańczy

-wycina elementy i odpowiednio je przykleja

-szanuje prawa innych w zabawie

-rysuje na temat

-śpiewa rymowankę

-koloruje wg wzoru

-prawidłowo posługuje się kredkami

-zachowuje porządek w miejscu pracy

-reaguje na polecenia

-wybiera właściwe przedmioty

-chętnie pomaga innym

-bawi się w wybranych kącikach

-układa puzzle

-tańczy do muzyki z rekwizytem

-prawidłowo posługuje się pojęciami dotyczącymi otoczenia

-przelicza liczebnikami porządkowymi

-określa kształt i kolor chmur 

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-dzieli się zabawkami

-mówi umiarkowanym głosem

-jest spostrzegawcze

-ma bogata wyobraźnię

-śpiewa i tańczy przy muzyce

-reaguje na sygnał dźwiękowy

-aktywnie uczestniczy w zajęciu

-zna znaczenie ruchu dla zdrowia

-szybko łączy się w pary

-układa rytmy matematyczne

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-przestrzega ustalonych zasad

-tańczy i śpiewa do określonej piosenki

-słucha z uwagą opowiadania

-tańczy w parze

-obserwuje i wyciąga wnioski

-prawidłowo przelicza balony

-nazywa pokarm poszczególnych zwierząt

-śpiewa i bawi się przy piosence

-odtwarza fragmenty wiersza z pamięci

-odpowiada na pytania

-wskazuje pokarmy zwierząt leśnych

-wie kto to jest leśniczy

-segreguje wg gatunku

-wypowiada się nt.  lasu

-sprząta po skończonej zabawie

-mówi wiersz z pamięci

-odgaduje nazwę zwierzątka

-maluje farbami na podany temat

-nazywa ptaki zimujące u nas

-lepi kule śniegowe

-bawi się w sposób bezpieczny

-przeskakuje niskie przeszkody

-łączy figury w całość i odgaduje ich nazwy

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-słucha odgłosów i je rozpoznaje

-przelicza w zakresie dostępnym sobie

-określa liczebność (mało, dużo, po równo)

-używa określeń: wysoko, nisko

-samodzielnie się przebiera i skalda ubrania

-przeskakuje przeszkody

-maluje lisa

-słucha uważnie

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-współdziała w zabawie

-wspólnie śpiewa piosenkę

-koloruje ptaki

-powtarza z pamięci treść piosenki

-przestrzega zasad kodeksu przedszkolaka w czasie zabaw na placu 

-słucha poleceń

-określa położenie

-koloruje sarnę

-maluje na określony temat

-wypowiada się na forum grupy logicznymi zdaniami

-posługuje się zdobytą wiedzą o ptakach i zwierzętach leśnych

-wie jak należy zachowywać się w lesie

-słucha poleceń nauczyciela

-nazywa zimowe domy zwierząt

-określa logiczności lub nielogiczność wypowiedzi

-śpiewa i tańczy „Grozika”

-opowiada o swoich babciach i dziadkach

-potrafi rzucać do celu

-interesuje się zmianami w przyrodzie zimą

-rzuca do określonego celu

-słucha z uwagą wiersza

-precyzyjnie rysuje wzory

-projektuje i buduje

-rysuje kwiatek dla babci

-rytmizuje tekst

-potrafi stemplować

-projektuje pracę  i samodzielnie ja wykonuje

-lubi pracę zespołową

-wspólnie ustala plan działania

-celnie rzuca

-zachowuje właściwą postawę podczas oglądania filmu

-zna sposoby na niechorowanie

-precyzyjnie koloruje

-prawidłowo posługuje się przyborami

-odgaduje zagadki

-zna kolory

-określa zauważone wcześnie zmiany i je porównuje z bieżącymi

-bawi się przy piosnce „Jawor”

-chętnie bierze udział w pantomimie

-reaguje na sygnały

-powtarza motywy rytmiczne

-rytmizuje tekst

-przestrzega zasad bezpiecznej zabawy

-aktywnie uczestniczy w zabawie muzyczno- ruchowej

-przestrzega zasad kodeksu

-maluje laurkę

-aktywnie ćwiczy

-szybko ustawia się w kółeczko

-z zainteresowaniem ogląda film

-zachowuje właściwą postawę podczas projekcji

-wdrażanie do samodzielności podczas przebierania się w strój wyjściowy

-rytmizuje tekst

-rysuje prezenty

-słucha utworu muzyki klasycznej

-wymieni sprzęt do zabaw zimowych

-kończy rozpoczęte zdanie

-ma wyobraźnię plastyczną

-recytuje poznany wiersz

-maluje na określony temat

-przykleja gotowe elementy

-dba o estetykę pracy

-nazywa poszczególne dziedziny sportu

-mówi umiarkowanym głosem

-słucha uważnie muzyki

-rozpoznaje koło spośród innych figur

-reaguje na polecenia

-układa kompozycje  kół

-składa koło z części  w całość

-maluje zimowe obrazki

-śpiewa w grupie poznane wcześniej piosenki

-chętnie pomaga innym w różnych zadaniach

-maluje na określony temat

-bawi się przy muzyce

-uczestniczy w zabawach porannych

-uważnie słucha utworów

-ilustruje ruchem treść piosenki

-potrafi namalować bałwana

-zna i bawi się przy piosence „Pingwin”

-odkłada  zabawki po skończonej zabawie

-szanuje prawa innych w zabawie

-bierze udział w zabawie ruchowo-muzycznej

-opowiada przygody bałwanka

-tworzy zdania logiczne i poprawne pod względem gramatycznym

-wyciąga wnioski z przeprowadzonego doświadczenia

-uważnie słucha wiersza o zimie

-kontroluje głos w czasie zabawy


Umiejętności dziecka 5letniego:
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-zna zabawę w „Balonika”

-prawidłowo powtarza zgłoski i głoski

-wyjaśni pojęcie „karnawał”

-buduje logiczne i wielozdaniowe wypowiedzi

-odgaduje nazwy postaci z bajek

- samodzielnie projektuje suknię

-precyzyjnie posługuje się nożyczkami

- reaguje na polecenia

-powtarza zdania z rymowanki

-odgaduje i koloruje

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-słucha uważnie

-przelicza i dorysowuje właściwą ilość elementów

-uważnie słucha wiersza

-odpowiada na pytania związane  z treścią wiersza

-wypowiada się na forum grupy

-ilustruje ruchem charakter muzyki

-przestrzega zasad kodeksu  bezpiecznej zabawy

-słucha poleceń nauczyciela

-rysuje mazakami wg własnego pomysłu

-jest spostrzegawcze

-sprząta zabawki

-bawi się zgodnie z przyjętymi zasadami

-precyzyjnie rysuje

-rozpoznaje rymy

-prawidłowo przelicza w danym zakresie

-układa, rozpoznaje i kontynuuje określone rytmy

-prawidłowo wykonuje zadania i ćwiczenia ruchowe

-jest zręczne i sprawne ruchowo oraz samodzielne

-reaguje na polecenia nauczyciela

- jest spostrzegawcze

-dzieli się zabawkami

-bawi się wg własnego wyboru

-koloruje wg własnego pomysłu

-tworzy pary

-słucha i ilustruje treść wiersza sylwetami

-wyjaśni pojęcie karnawał

-ozdabia szablon wg własnego pomysłu

-jest oryginalne w swoim projektowaniu

-przestrzega zasad kodeksu

-reaguje na polecenia

-śpiewa znane piosenki

-odtwarza określony wzór

-szanuje prawa w zabawie

-sprząta zabawki po skończonej zabawie

-dzieli się zabawkami

-chętnie uczestniczy w zabawie przebierania się

-liczy w słowach sylaby                     

-dzieli słowa na sylaby

-słucha uważnie opowiadania

-odpowiada na pytania

-czeka na swoją kolej podczas wypowiadania się

-jest sprawne i zręczne

-mówi o oznakach zimy

-reaguje na polecenia nauczyciela

-rozpoznaje przedmioty po dotyku

-precyzyjnie wycina

-przestrzega ustalonych zasad

-mówi rytmicznie rymowankę

-śpiewa znaną piosenkę- zabawę

-słucha uważnie wiersza

-wymieni dni tygodnia

-odpowiada na pytania

-pomaga ptakom w zimie

-lepi z plasteliny ptaszka

-dba o porządek w miejscu pracy

-nazywa ptaki

-prawidłowo powtarza zgłoski

-przelicza prawidłowo

-rysuje właściwą ilość elementów

-szanuje przybory i zabawki przedszkolne

-rysuje wg wzoru

-powtarza rymowankę

-potrafi opowiedzieć o życiu i zwyczajach lisów

-wypowiada się na określony temat

-prawidłowo powtarza zgłoski

-współdziała w zabawie z rówieśnikami

-reaguje na zmiany poleceń

-potrafi się zrelaksować

-odgaduje zagadki

-prawidłowo wypowiada nazwy zwierząt

-odkłada zabawki na właściwe miejsce

-wie jak należy pomagać ptakom w czasie zimy

-posługuje się pojęciami nad, pod, obok, za, przed, przy

-rysuje ptaki wg instrukcji

-kontynuuje określony rytm

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-określa ilość, kolor i kształt chmur

-reaguje na zmianę polecenia

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-precyzyjnie koloruje rysunek

-samodzielnie organizuje sobie czas

-dokonuje analizy i syntezy wzrokowej

-dzieli nawy ptaków na sylaby

-tańczy w rytm melodii

-określa wysokość dźwięków

-powtarza podany rytm

-precyzyjnie wycina

-dba o estetykę swojej pracy

-potrafi celnie rzucać  do celu

-reaguje na polecenia

-dzieli słowa na sylaby

-rysuje określone wzory

-współdziała w zabawie

-zachęcenie do współdziałania

-śpiewa piosenkę i bawi się przy niej

-odgaduje zagadki słuchowe

-rozpoznaje i nazywa zwierzęta

-opowiada o ich zwyczajach

-jest zręczne i sprawne ruchowo

-rozumie jak ważne dla zdrowia są spacery 

-reaguje na polecenia nauczyciela

-dobiera właściwe rymy

-powtarza rymowankę

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-śpiewa poznaną piosnkę

-precyzyjnie wycina

-słucha uważnie treści inscenizacji

-uczy się na pamięć fragmentów inscenizacji

-tworzy własne wypowiedzi

-wypowiada się na forum grupy

-rzuca do celu

-słucha poleceń nauczyciela

-rysuje członów rodziny

-opowiada o swoich  rodzinach

-nazywa członków rodzin

-przestrzega ustalonych zasad

-jest spostrzegawcze

-rysuje spirale w powietrzu

-słucha uważanie wiersza

-zna niektóre z zabaw

-wymieni nazwy zabaw

-odtwarza z pamięci fragmenty piosenki

-reaguje na zmiany w muzyce

-śpiewa piosenkę

-słucha poleceń nauczyciela

- odgaduje zagadki i wybiera właściwe rozwiązania

-porządkuje po skończonej zabawie 

-we właściwy sposób posługuje się głosem

-śpiewa piosenkę

-łączy obrazki z cieniami

-rozpoznaje figury geometryczne

-prawidłowo przelicza

-jest zwinne i sprawne ruchowo

-samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy

-rysuje portret dziadka

-wypowiada się nt. ulubionych zajęć dziadków

-sprząta po skończonej zabawie

-bawi się zgodnie z rówieśnikami

-buduje logiczne zdania

-zna zainteresowania dziadków

-rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie

-powtarza rymowankę

-ilustruje ruchem piosenkę

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-przestrzega ustalonych zasad

-reaguje na polecenia nauczyciela

-tworzy ciąg opowiadania

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-porządkuje salę po skończonej zabawie

-jest spostrzegawcze

-śpiewa znana piosenkę

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na określone pytania

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń

-projektuje wg własnego pomysłu

-jest spostrzegawcze

-bawi się zgodnie w zespołach

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-projektuje obrazek zimowy

-bawi się przy piosence „Pingwin”

-zna i wymienia właściwości śniegu

-wypowiada się nt. zabaw zimowych

-poprawnie rysuje i wycina figury geometryczne

-we właściwy sposób korzysta z szablonu

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-nie potrąca innych podczas zabawy

-ilustruje ruchem treść piosenki

-przestrzega ustalonych zasad

-bawi się we właściwy sposób

-rysuje wg wzoru

-śpiewa piosenkę razem z innymi dziećmi

-wymieni kilka dyscyplin sportowych

-mówi wiersz  z pamięci

-uważnie słucha innych

-tańcząc reaguje na zmianę hasła

-tańczy przy muzyce

-oczyszcza buty ze śniegu

-biega nie potrącając innych

-potrafi regulować oddech

-precyzyjnie wycina i układa

 wg kodu

-bawi się zgodnie z innymi

-bawi się zgodnie z innymi

-mówi umiarkowanym głosem

-jest zręczne

-ma poczucie równowagi

-układa bałwanka wg wzoru

-dokonuje właściwych obliczeń, prawidłowo przelicza

-jest sprawne ruchowo

-jest zręczne, zwinne

-spaceruje parami zwartą grupą

-biega nie potrącając innych

-improwizuje ruchowo przy muzyce

-prawidłowo wykonuje zadania matematyczne

-dba o porządek w sali zabaw

-jest spostrzegawcze

-dzieli słowa na sylaby

-aktywnie uczestniczy w zabawach porannych 

-odróżnia dźwięki wysokie i niskie

-gra na instrumentach perkusyjnych

-wykleja szablon bibułą

-dba o estetykę pracy

-sprząta po skończonej pracy

-samodzielnie przebiera się w szatni 

-mówi wiersz z pamięci

-rysuje po śladzie

-prawidłowo posługuje się ołówkiem

-bawi się zgodnie z innymi

-bawi się przestrzegając zasad kodeksu przedszkola

-jest spostrzegawcze

-rozumie pojęcie „wczoraj”

-wypowiada się pełnym, logicznym zdaniem

-mówi wiersz z pamięci

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-jest sprawne ruchowo

-bawi się zgodnie z innymi

-biega bez potrącania innych

-maluje farbami wykorzystując różne kolory

-tworzy własne improwizacje ruchowe przy muzyce

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: