W kwietniu

Umiejętności dziecka 4letniego:

 

-radzi sobie w sytuacjach konfliktowych

-bawi się w teatr

-ma odwagę występować na forum grupy

-słucha wiersza z uwagą

-uczy się fragmentów wiersza na pamięć

-bawi się ze wszystkimi dziećmi, pomaga nieśmiałym

-naśladuje określone postaci

-pokazuje i rozpoznaje emocje

-szanuje zabawki przedszkolne

-bawi się w teatr 

-jest twórcze

-z uwaga ogląda film

-wypowiada się nt. jego treści

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje poszczególne ćwiczenia

-czerpie radość ze wspólnej zabawy

-uczy się pokazywać emocje

-akceptuje swoją emocjonalność

-przestrzega ustalonych zasad

-odgaduje zagadki słuchowe

-jest twórcze podczas budowania

-prawidłowo przelicza w zakresie 4 i więcej

-prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi

-naśladuje określone postaci

-lepi z plasteliny na określony temat

-przelicza i łączy w grupy

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-z uwagą słucha wierszyka

-chętnie bierze udział w zabawach porannych

-naśladuje ruchy zabawek

-śpiewa piosenkę

-szybko reaguje na określone hasło i łączy się w parę

-potrafi rywalizować

-godzi się z porażką

-reaguje na zmianę polecenia

-dorysowuje elementy tworząc obrazek

-tańczy i bawi się przy piosence

-używa zwrotów grzecznościowych

-rysuje na określony temat

-śpiewa podane przez nauczyciela  zdania

-potrafi ułożyć kilka zdań o teatrze

-wie jak nazywają się poszczególne lalki teatralne

- współdziała z innymi w zabawie

-śpiewa i tańczy

-rysuje na określony temat

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawek i zabawy

-przestrzega zasad kodeksu przedszkolnego

-układa obrazek w całość

-chętnie pomaga innym w różnych czynnościach

-słucha informacji na temat tradycji wielkanocnych

-zna i wymieni te tradycje

-uważnie słucha wypowiedzi innych

-wykonuje zajęcze skoki

-określa wielkość przedmiotów

-ozdabia wg własnego pomysłu

-wymieni tradycje wielkanocne 

-ozdabia plasteliną szablon jajka

-samodzielnie wykonuje pracę

-sprawnie wykonuje skoki zajęcze

-słucha piosenki- śpiewa jej fragmenty

-pokojowo rozwiązuje konflikty

-wykonuje pracę wg instrukcji

-określa położenie sylwet

-prawidłowo przelicza elementy zbioru

-prawidłowo wykonuje skoki

-obserwuje drzewa

-rysuje kwiaty forsycji

-układa elementy po równo w grupach

-słucha wiersza z uwagą

-uważnie słucha kolegów

-ogląda z zainteresowaniem film

-tworzy dłuższe wypowiedzi nt. treści filmów

-naśladuje ruchy kurki

-określa położenie przedmiotów w przestrzeni

-dba o czystość otoczenia 

-przestrzega zasad

-śpiewa razem z innymi piosenkę

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-powtarza fragmenty wiersza z pamięci

-zauważa dekoracje świąteczne w sklepach

-samodzielnie odtwarza wiersz z pamięci

-wymieni zwyczaje Wielkanoce

-we właściwy sposób korzysta z zabawy

-zna zasady obrony przed groźnym psem

-wymieni zwierzęta domowe

-zna ich zwyczaje, wygląd i cechy charakterystyczne

-wypowiada się zdaniami nt. zwierząt

-buduje wg własnego pomysłu

-odkłada zabawki na miejsce

-uczestniczy w ćwiczeniach porannych

-samodzielnie projektuje treść swojej pracy

-bierze udział w zabawach darmowych

-samodzielnie organizuje sobie czas

-sprząta zabawki po skończonej zabawie

-rozwiązuje zdania tekstowe

-koloruje wg własnego pomysłu 

-prawidłowo przelicza elementy zbioru

-wymieni, czym  karmi się zwierzęta domowe

-opiekuje się zwierzętami domowymi

-śpiewa i bawi się przy piosence

-jest spostrzegawcze

-szanuje prawa innych w zabawie 

-odkłada zabawki na miejsce

-ozdabia szablon ryby

-łączy sylaby w słowa

-chętnie ćwiczy

-słucha piosenki

-śpiewa piosenkę

-rysuje po śladzie

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawek

-przestrzega ustalonych zasad kodeksu

-śpiewa w zespole poznaną piosenkę

-odgaduje zagadki

-nazywa zwierzęta domowe

-wypowiada się na forum grupy

-zauważa zmiany w przyrodzie

-odtwarza podany rytm

-jest zręczne

-odróżnia wieś od miasta

-jest pomysłowe

-konstruuje z wyobraźnią 

-słucha uważnie wiersza

-wymieni różnice między wsią, a miastem

-zna swój adres domowy

-reaguje na polecenia nauczyciela

-biega nie potrącając innych

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-przestrzega zasad kodeksu przedszkolaka

-wymieni zwierzęta mieszkające na wsi i w mieście

-próbuje precyzyjnie wycinać

-ozdabia pracę wg własnego pomysłu

-biega nie potrącając innych

-uzupełnia rysunek domu

-rozwiązuje labirynt

-pomaga innym w czasie sprzątania zabawek

-dokładnie koloruje

-określa wysokość domów

-posługuje się określeniami: wysoki, niski

-prawidłowo przelicza liczebnikami porządkowymi

-nazywa figury geometryczne

-rysuje linie zachowując właściwy kierunek

-układa obrazek w całość

-określa, które zdanie jest prawdziwe i fałszywe

-ma poczucie rytmu

-rozpoznaje różne rodzaje muzyki

-szybko odnajduje parę

-tworzy obrazek

-kończy rozpoczęte zdanie

-odtwarza ruch z  pamięci

-rysuje okienka w wieżowcu

-zauważa różnicę między wsią,  a miastem

-buduje logiczne wypowiedzi

-chętnie spaceruje

-rysuje na określony temat

-tworzy gazetkę na podany temat

-używa zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję


Umiejętności dzieci 5letnich:
- samodzielne organizuje sobie czas

-bawi się przy piosence „My jesteśmy krasnoludki”

-tworzy przeciwieństwa

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na pytania związane z teatrem

-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej

-wykleja sylwetę kolorowym papierem

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-rysuje po śladzie i precyzyjnie koloruje

-odgaduje bajkowe zagadki

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-bawi się bezpiecznie razem z innymi

-przestrzega zasad

-śpiewa na podanych sylabach

-tworzy własne opowiadanie

-powtarza określone zdania

-ilustruje treść wiersza sylwetami

-buduje dłuższe wypowiedzi

-potrafi się koncentrować

-rozpoznaje i nazywa ptaki

-określa prawdziwość treści bajki

-śpiewa piosenkę

-w sposób właściwy posługuje się głosem

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-przelicza sylaby i koloruje odpowiednią ilość oczek

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-układa zamek z figur

-chodzi parami w rzędzie i po kole

-ilustruje treść wymyślonej bajki

-opowiada treść narysowanej bajki

-samodzielnie podejmuje decyzje w zabawie

-używa zwrotów grzecznościowych

-układa określony rytm

-śpiewa zbiorowo piosenkę

-ćwiczy razem z innymi

-wykonuje określone ruchy rytmiczne

-rysuje kredkami na podany temat

-dba o porządek w miejscu pracy

-kończy rozpoczęty rysunek

-prawidłowo posługuje się przyborami do rysowania

-aktywne uczestniczy w zabawach teatralnych

-wskazuje rymujące słowa

-kończy rymem rozpoczęte zdanie

-samodzielnie przebiera się w strój sportowy

-rysuje na temat podany przez nauczyciela

-tworzy logiczne zdania

-postępuje wg instrukcji

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na pytania związane z treścią wiersza

-wymieni tradycje wielkanocne

-ozdabia sylwetę wg własnego pomysłu

-precyzyjnie rysuje

-potrafi wyciągać wnioski

-ilustruje treść rymowanki

-jest aktywne podczas ćwiczeń 

-odpowiada na pytania związane z treścią opowiadania

-dorysowuje elementy do litery „O”

-stosuje formy grzecznościowe

-szanuje wytwory prac innych

-uważnie słucha wiersza

-układa obrazek w całość

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

-wykonuje masażyk

-dorysowuje drugą część pisanki

-prawidłowo koloruje pisanki

-bawi się przy piosence zgodnie z treścią piosenki

-tworzy muzykę grając na instrumentach perkusyjnych

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-precyzyjnie składa koła z papieru

-wspólnie  z innymi śpiewa piosenkę

-odkodowuje rysunek

-używa zwrotów proszę, przepraszam, dziękuje

-samodzielnie organizuje sobie czas

-śpiewa poznaną piosenkę

-prawidłowo segreguje i przelicza

- uważnie słucha opowiadania

-odpowiada na pytania związane z treścią opowiadania

-samodzielnie przebiera się w szatni do wyjścia na plac

-szuka rymów do podanych słów i je wypowiada

-cierpliwie czeka na kolej w zabawie 

-chętnie korzysta z książek

-opowiada treść obrazków 

-słucha wiersza i odpowiada na pytania

-potrafi opowiedzieć o papudze

-zna sposoby opiekowania się ptakami

-rysuje na określony temat

-wymieni niektóre rasy psów

-wie jak należy opiekować się pieskami

-organizuje sobie czas wolny

-układa obrazek w całość

-chętnie ćwiczy 

-słucha uważnie wiersza i odpowiada na pytania związane z treścią wiersza

-interesuje się utworami muzyki poważnej

-reaguje na zmiany w muzyce

-układa kota z figur geometrycznych

-nazywa figury geometryczne

-prawidłowo mówi zgłoski

-wymieni domy niektórych zwierząt

-wskazuje zbiory o większej i mniejszej liczebności

-opisuje słowami wygląd niektórych zwierząt

-używa zwrotów grzecznościowych

-rysuje zwierzęta

-rozpoznaje i nazywa dźwięki wysokie i niskie

-rysuje kredkami na określony temat

-dzieli słowa na sylaby

-wypowiada właściwe słowa: zdrobnienia lub zgrubienia

-buduje logiczne zdania podczas wypowiadania się

-uważnie słucha kolegów

-odpowiada na pytania

-mówi o zauważonych zmianach w otoczeniu przyrodniczym

-prawidłowo używa liczebników porządkowych w zakresie 1-5

-interesuje się swoim miastem

-śpiewa z innymi

-nazywa wybrane obiekty

-odgaduje zagadkę

-opowiada treść ilustracji

-rysuje pastelami na określony temat

-jest samodzielne w szatni

-uzupełnia rysunek domu

-maszeruje i mówi rytmicznie rymowankę

-nazywa domy i pomieszczenia w domu

-określa ich funkcje

-kończy zdanie

-improwizuje przy muzyce

-określa czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe

-kończy rozpoczęty obrazek

-rysuje wymarzony swój pokój

-bierze udziału w ćwiczeniach ruchowych 

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-porównuje wielkość domów

-dorysowuje figury

-jest sprawne ruchowo

-stosuje zasady bezpieczeństwa

-uważnie słucha muzyki

-rysuje kredkami na podany temat

-odkłada zabawki

-porządkuje zabawki po skończonej zabawie

-słucha uważnie treści wiersza

-ilustruje sylwetami treść wiersza

-posługuje się pojęciami: na, pod , za ,obok, przy, nisko, wysoko

-samodzielnie wykonuje pracę z pudełka

-projektuje wzór dywanu

-łączy elementy układanki

-rysuje drogę z domu do przedszkola

-wyjaśni pojęcia: herb, legenda

-interesuje się historią swojej miejscowości

-wykonuje przewrót w przód

-projektuje herb swojej rodziny

-tańczy „Grozika”

-buduje wg własnego pomysłu

-słucha utworów muzyki poważnej

-powtarza rytmicznie tekst

-powtarza wiersz z pamięci

-dba o czystość najbliższego środowiska

-aktywnie uczestniczy w zajęciach

- rysuje kredkami na określony temat

-zna rolę wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt

-odpowiada na pytania

-lepi zwierzęta z plasteliny

-odpowiada na pytania

-wnioskuje nt. przyszłości bez drzew

-ma poczucie rytmu

-prawidłowo powtarza zgłoski

-rysuje pień drzewa

-jest spostrzegawcze

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-określa liczebność zbioru 

-sprawnie chwyta i zręcznie  rzuca

-wskazuje drzewa liściaste i iglaste

-układa drzewa wg wielkości

-posługuje się w sposób właściwy swoim głosem w zabawie 

-łączy obrazek z cieniem

-słucha uważnie wiersza

-gra na instrumentach we właściwych fragmentach wiersza

-zna sposób powstania papieru czerpanego

-dostosowuje ubiór do pogody 

-wykonuje określone ruchy i powtarza rymowankę 

-rysuje fale od lewej do prawej strony

-kończy rozpoczęte zdanie

-słucha wiersza i odpowiada na pytania

-buduje logiczne zdania

-wymieni mieszkańców jeziora

-śpiewa znaną piosenkę

-precyzyjnie wycina i układa puzzle


 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: