W lutym

Umiejętności dziecka 4letniego:

 

-w sposób właściwy operuje głosem

-jest spostrzegawcze

- wie do czego służy globus

-wypowiada się na określony temat budując zdania

-interesuje się życiem  ludzi w innych krajach

-samodzielnie przebiera się w szatni

-skacze na dwóch nogach

-precyzyjnie rysuje po śladzie

- dzieli się zabawkami

-sprząta zabawki razem z innymi

-śpiewa i tańczy

-przelicza liczebnikami głównymi

-wie jak należy stemplować

-wykonuje samodzielnie pracę plastyczną

-jest sprawne ruchowo

-bawi się w sposób bezpieczny na placu zabaw

-maluje wg kodu

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-wyszukuje właściwe przedmioty

-określa ich wielkość

-przelicza w zakresie dostępnym sobie

-układa określone rytmy

-skacze obunóż

-powtarza wskazany ruch

-kończy pracę plastyczną

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-aktywnie ćwiczy

-uważnie słucha poleceń ruchowych

-przestrzega zasad

-słucha poleceń nauczyciela

-wypowiada skojarzenia ze słowem „zima”

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-składa szablon w całość

-zna zabawę „Stary niedźwiedź”

-słucha wiersza z uwagą

-odpowiada na pytania

-nazywa zwierzęta polarne

-spaceruje parami w bezpiecznej odległości

-słucha i reaguje na polecenia nauczyciela

-jest kreatywne

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenia graficzne

-przestrzega zasad dobrej zabawy

-formuje z plasteliny „węża”

-odgaduje głos kolegi

-słucha uważnie opowiadania nauczyciela

-nazywa zwierzęta sawanny

-zna ich zwyczaje

-lubi spacery na świeżym powietrzu

-biega bez potrąceń innych

-prawidłowo wykonuje zadanie oddechowe

-improwizuje przy muzyce

-maluje żyrafę zgodnie z instrukcją

-prawidłowo wykonuje zdana ruchowe

-biega nie potrącając innych

-rozpoznaje i nazywa emocje

-lepi żółwia z plasteliny

-wie jak wygląd żółw

-naśladuje wybrane zwierzątko

-przelicza prawidłowo

-posługuje się określeniami duży, mały

-klasyfikuje przedmioty

-zamalowuje słonia

-dostrzega zmiany w przyrodzie

-biega bez potrąceń

-improwizuje ruchowo przy muzyce

-konstruuje ciekawe budowle

-przestrzega ustalonych zasad

-uzupełnia rysunek

-zapamiętuje rymowankę

-zna tekst piosenki

-śpiewa piosenkę fragmentami lub w całości

-rozumie dlaczego spacery są ważne dla zdrowia

-reaguje na polecenia

-wykonuje określone ćwiczenia

-porządkuje salę po skończonej zabawie

-koloruje wg wzoru

-rozpoznaje i nazywa zwierzęta

-słucha uważnie wierszy

-wypowiada się na forum grupy

-rysuje na określony temat

-przelicza prawidłowo

-powtarza rymowankę

-interesuje się kosmosem

-przegląda książki, albumy             

-interesuje się  planetami

-słucha uważnie wiersza

-uczy się fragmentami wiersza na pamięć

-potrafi wypowiedzieć się nt. kosmosu, planet, układu słonecznego

-konstruuje wg własnej wyobraźni

-sprawnie wycina

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-przelicza liczebnikami porządkowymi

-samodzielnie rysuje pracę plastyczną

-określa wielkość przedmiotów

-koloruje wg wzoru

-bawi się przy znanej piosence

-układa kompozycje z figur

-nazywa poszczególne figury geometryczne

-bawi się razem z innymi dziećmi

-słucha poleceń nauczyciela

-układa wg wzoru

-odpowiada na pytania

-bawi się zgodnie w małych grupach

-tworzy skojarzenia

-tworzy improwizacje ruchowe przy muzyce

-ma poczucie rytmu

-naśladuje „ robota”

- przestrzega zasad

-naśladuje ruchy robota

-przelicza dźwięki

-rysuje po śladzie

-pomaga innym w czasie zabawy i sprzątania

-chodzi pod „dyktando ruchowe”

-sucha uważnie wiersza

-wypowiada się nt. swoich marzeń

-buduje logiczne zdania

-nazywa figury geometryczne

-samodzielnie organizuje sobie czas  i zabawę

-odgaduje zagadki słuchowe

-aktywnie uczestniczy w zabawach

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na pytania

-interesuje się książkami

-wie jak ważna jest przyjaźń

-ma poczucie równowagi

-interesuje się zjawiskami przyrodniczymi

-utrzymuje równowagę

-naśladuje ruchy zwierząt

-wypowiada życzenia

-przestrzega ustalonych zasad

-odtwarza podany rytm

-odgaduje tytuły bajek

-zachowuje właściwą postawę podczas oglądania filmu

-utrzymuje równowagę podczas zabawy

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-powtarza rytm 

-potrafi pokazać mimiką twarzy określone uczucia

-przelicza prawidłowo liczebnikami głównymi i porządkowymi

-łączy w pary przedmioty

-jest samodzielne w szatni

-interesuje się przyrodą

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-powtarza tekst śpiewając

-jest odważne podczas występów przed publicznością

-tańczy i śpiewa z innymi 

-jest samodzielne podczas przebierania się w szatni

-słucha poleceń nauczyciela

-uważnie wsłuchuje się w treść bajki

-potrafi okazać określone uczucia

-jest twórcze

-zna i bawi się w zabawę „Jawor, jawor”

-określa miejsce położenia

-ogaduje bajkowe zagadki

-zna bohaterów i tytuły bajek

-opowiada treść bajek

-interesuje się zjawiskami przyrodniczymi

-słucha poleceń i na nie szybko reaguje

-odtwarza rymowankę

-śpiewa piosenkę


Umiejętności dziecka 5letniego:
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-wykonuje doświadczenie

-wyciąga wnioski

-śpiewa i bawi się przy znanej piosence

-słucha uważnie opowiadania

-wypowiada się nt. życia na kontynentach: Antarktydy i Arktyki 

-samodzielnie wykonuje prace wg instrukcji nauczyciela 

-rysuje swoje ulubione zwierzę polarne

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-używa zwrotów grzecznościowych 

-w bezpieczny sposób korzysta z zabawek

-koloruje wg wzoru

-wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

-rozwiązuje zagadki o zwierzętach

-słucha informacji na temat zwierząt

-celnie rzuca

-odtwarza krótkie motywy muzyczne, rymowanki

-śpiewa rymowanki

-bawi się w sposób bezpieczny

-celnie rzuca

-dzieli słowa na sylaby

-jest spostrzegawcze

-pomaga innym w porządkowaniu zabawek 

-dzieli się zabawkami

-rysuje wg wzoru

-podaje określenia dotyczące  „śniegu”

-układa koła wg polecenia matematycznego

-prawidłowo przelicza

-celnie rzuca i prawidłowo chwyta

-zauważa zmiany w przyrodzie

-rzuca do określonego celu

-nazywa zwierzęta polarne

-opowiada o zwierzętach

-określa kierunki: prawo, lewo

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-śpiewa i bawi się przy znanej piosence

-wykonuje ćwiczenia oddechowe

-odtwarza podany rytm

-recytuje rymowankę wg polecenia: cicho, głośno….

-słucha utworów muzyki klasycznej

-wykonuje pracę wg określonego wzoru

-rozumie znaczenie spacerów dla zdrowia człowieka

-celnie rzuca

-kończy rozpoczęty rysunek

-szanuje prawa innych w zabawie 

-szanuje przedszkolne zabawki i wytwory zabaw innych

-kończy rozpoczęte słowa

-śpiewa i bawi się przy piosence

-uważnie słucha wiersza

-odpowiada na pytania związane z treścią wiersza

-pamięta o nie oddalaniu się od rodziców

-jest zręczne

-dostrzega zamiany w przyrodzie

-celnie rzuca

-wymieni czynności jakie wykonuje niedźwiedź

-kończy rozpoczęty obrazek

-wypowiada się nt. zwierząt egzotycznych

-powtarza treść wiersza z pamięci

-wypowiada się nt. zwyczajów i życia lwa

-precyzyjnie wycina

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-prawidłowo chodzi na czworakach

-lubi rysować

-używa zwrotów grzecznościowych

-szanuje prawa w zabawie

-wypowiada się nt. życia krokodyli

-słucha uważnie wiersza

-mówi słowa określające krokodyla

-wyjaśni pojęcie „krokodyle łzy”

-ma poczucie rytmu

-powtarza podany temat rytmiczny

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-wypowiada się nt. treści obrazka

-koloruje obrazek

-jest kulturalne wobec innych

-zachęcanie do zgodnej zabawy

-dzieli słowa na sylaby i przelicza ich ilość w słowach

-powtarza rymowankę

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-słucha i wskazuje odpowiednia ilość dźwięków

-celnie rzuca i prawidłowo chwyta

-odgaduje czy zdania są prawdziwe czy fałszywe

-precyzyjnie koloruje i rysuje po śladzie

-określa tempo mówienia: wolne- szybkie

-lepi z plasteliny słonia

-współpracuje z innymi w zespole

-wykonuje określone ruchy

-kończy kolorowankę

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-szanuje przedszkolne zabawki

-szanuje wytwory prac rówieśników

-precyzyjnie wykonuje prace plastyczne

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na określone  pytania

-ma bogatą wiedzę nt. zwierząt egzotycznych

-jest sprawne ruchowo

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-jest sprawne ruchowo

-wypowiada się nt. życia zwierząt

-używa zwrotów grzecznościowych

-bawi się zgodnie w małych grupach

-opowiada treść obrazka

-układa z figur geometrycznych

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na szereg pytań

-wypowiada się na forum grupy

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-dba o porządek w miejscu pracy

-prawidłowo przelicza

-tworzy logiczne zdania

-dorysowuje brakujące elementy

-używa zwrotów grzecznościowych

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-konstruuje z klocków ciekawe budowle

-rozwiązuje zagadki

-potrafi się wypowiedzieć nt. księżyca, gwiazd, planet, słońca

-rysuje na kartce oburącz

-pamięta o zasadach bezpieczeństwa podczas zabawy

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-tworzy własne improwizacje przy muzyce

-zna i stosuje zasady gry

-umie pogodzić się z porażką

-zachowuje właściwą postawę w czasie ruchu i stania

-układa obrazek w całość

-koloruje wg własnego pomysłu

-odtwarza wskazany ruch

-zachowuje właściwą postawę podczas oglądania filmu

-wypowiada się nt.  treści filmu

-rysuje syrenkę

-prawidłowo posługuje się kredkami

-odgaduje głosy

-odtwarza ruchy innych

-samodzielnie podejmuje decyzje co do zabawy

-odpowiada za swoje czyny

-wyjaśni pojęcie „astronom”

-słucha opowiadania nt. Mikołaja Kopernika

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-zauważa zmiany w przyrodzie

-projektuje i lepi z plasteliny

-dokonuje własnego wyboru zabawy i zabawek

-dzieli słowa na sylaby

-opowiada treść ilustracji

-reaguje na sygnały

-zna i wymieni etapy powstania książki

-szanuje książki

-rysuje kredkami na określony temat

-wypowiada się nt. swojej pracy

-bawi się w małych grupach

-bawi się razem z innymi

-wypowiada się nt.  ulubionej bajki

-rysuje na określony temat

-słucha uważnie wiersza

-wymieni nazwy zawodów osób pracujących przy powstaniu książki

-wymieni „domy książek”

-dba o książki i je szanuje

-wyjaśni pojęcie” morał”

-ilustruje wiersz sylwetami

-chętnie odgrywa scenki na forum grupy

-rysuje po śladzie

-dba o zabawki i je szanuje

-samodzianie organizuje sobie zabawę

-dzieli słowa na sylaby

-wspólnie z innymi śpiewa piosenkę

-segreguje książki i tworzy zbiory

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-jest samodzielne

-kojarzy poszczególne słowa w tytułem bajki

-układa treść swojej bajki

-rysuje bohatera ulubionej bajki

-rozpoznaje odgłosy

-tworzy improwizacje melodyczne

-samodzielnie ozdabia sylwetę

-dostrzega zamiany w przyrodzie

-opowiada o pracy w bibliotece

-rozwiązuje labirynt

-rysuje po śladzie

-odkodowuje obrazek

-słucha bajki

-opowiada o bohaterach bajki

-rozwiązuje zagadki

-ozdabia pantofelek wg wlanego pomysłu

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: