W czerwcu

Umiejętności dziecka:
-bawi się zgodnie z innymi

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-segreguje klocki

-wypowiada się w oparciu o ilustrację

-nazywa kontynenty

-jest tolerancyjny wobec odmienności 

-maluje na określony temat

-zauważa zmiany w przyrodzie

-mówi  szeptem, umiarkowanym głosem, głośno, szybko, wolno

-szuka porozumienia z kolegami

-rysuje autoportret

-mówi o swoich marzeniach

-słucha wiersza

-opowiada o swoich przyjaciołach

-jest twórcze podczas improwizacji tanecznej

-przestrzega ustalonych zasad

-układa rymy

-czyta zdania i rysuje obrazek do przeczytanego tekstu

-szanuje zabawki i kolegów

-nazywa cyfry i koloruje je

-powtarza ruchy wg kolejności

-liczy liczebnikami porządkowymi

-układa i rozwiązuje zadania z treścią

-jest sprawne ruchowo

-wie co jest ważne dla zdrowia

-konstruuje domy z klocków

-czyta zdania i rysuje

-sprząta po skończonej zabawie

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenie

-jest spostrzegawcze

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-improwizuje ruchowo

-rysuje pastelami

-wypowiada się nt. swoich marzeń

-lepi z plasteliny na określony temat

-rozpoznaje cyfry, układa zdanie, czyta wyraz

-słucha uważnie bajki

-odpowiada na pytania  dotyczące treści bajki

-zna swoje prawa

-interesuje się najbliższym otoczeniem

-liczy przedmioty

-pisze cyfry po śladzie

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-rozwiązuje zagadki

-tworzy wypowiedzi wielozadaniowe

-nazywa środki lokomocji

- rozpoznaje pojazdy po wydawanym przez nie odgłosie

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-biega w różnych kierunkach bez potrąceń

-rysuje pod dyktando

-demonstruje różne czynności

-kulturalnie zwraca się do innych

-odkłada zabawki na miejsce

-wypowiada krótkie zdania

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-wypowiada się nt. ilustracji

-wie, że jazda na rowerze ma wpływ na nasze zdrowie

-reaguje na przerwę w muzyce

-odtwarza rytm i rymowanki

-naśladuje ruchy

-liczy słowa w zdaniach

-improwizuje ruchowo do zaproponowanej muzyki

-samodzielnie organizuje sobie zabawę

-czyta wyrazy

-samodzielnie konstruuje grę

-ustala zasady gry

-przestrzega zasad wcześniej ustalonych

-koloruje wg instrukcji

-buduje z klocków różnego rodzaju

-współdziała z rówieśnikami

-odgaduje zagadki

-powtarza za nauczycielem słowa

-wykonuje wskazane rytmiczne ruchy

-określa charakter muzyki

-zna numery alarmowe

-rysuje na określony temat

-rysuje po śladzie

-koloruje obrazek

-rozwiązuje krzyżówkę

-organizuje bezpieczną zabawę

-odgaduje głosy kolegów

-tworzy wypowiedzi na określony temat

-pokazuje i nazywa emocje

-ma dobrą koordynację wzrokowo-ruchową

-kończy rozpoczęte zdanie

-wie co to jest wzrok

-wymieni urządzenia przyrządy optyczne

-rysuje kredkami na określony temat

-aktywnie uczestniczy w  zabawach

-wymienia części ciała parzyste i nieparzyste

-rysuje przedmioty

-szanuje zabawki i szanuje kolegów

-dba o porządek w otoczeniu

-uważnie słuchają i przeliczają dźwięki

-porusza się zgodnie z rymowanką

-rozpoznaje smaki: gorzki słodki, kwaśny, słony

-określa smaki nie znając składników

-rozpoznaje smaki

-czyta teksty samodzielnie

-obrysowuje dłoń

-zna kształty i nazywa figury geometryczne

-przelicza, segreguje, klasyfikuje

-ma dobra koordynację  i wyobraźnię przestrzenną

-układa z elementów geometrycznych

-odgaduje nazwy przedmiotów po dotyku

-rozpoznaje słowa, w których słychać „sz”

-rozpoznaje i nazywa dźwięki instrumentów

-rozpoznaje tytuły piosenek

-komponuje sensoryczny kwadrat

-dostrzega zmiany dla danej pory roku

-liczy dźwięki

-układa taką samą liczbę patyczków

 -jest uprzejme wobec rówieśników

-układa obrazek w całość

-rozpoznaje różne zapachy

-tworzy własne wypowiedzi

-wymieni wszystkie zmysły

-rozpoznaje dźwięki głośne i ciche

-odgaduje zagadki

-czyta wyrazy

-słucha uważnie wiersza i odpowiada na pytania

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-maluje farbami

-dba o estetykę pracy

-dokonuje syntezy słuchowej

-wypowiada się na temat ciekawych miejsc wakacyjnych

-zna zasady bezpiecznego spędzaniu czasu w czasie wakacji

-uzasadnia wybór

-szanuje prawa innych w zabawie  i zabawki

-szanuje praw rówieśników

-tworzy dłuższe  wypowiedzi

- przelicza w zakresie do 10

-porównuje liczebność 

-naśladuje odgłosy zwierząt lub przedmiotów

-wspólnie z innymi wykonuje makietę

-zauważa zmiany w przyrodzie latem

-wysłuchuję głoskę r  w nagłosie i wygłosie

-wycina elementy i przykleja na piłkę

-przelicza statki 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: