Polityka Ochrony Dzieci w PM4 2022/2023

POLITYKA  OCHRONY  DZIECI

Preambuła

      Naczelną zasadą przyświecającą pracownikom Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach jest podejmowanie działań mających na celu dobro dziecka, jego bezpieczeństwo, ochronę jego godności i poszanowanie jego praw, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego potrzeby.

Przedszkole  ustanawia  Politykę ochrony dzieci, aby zapobiegać i chronić dzieci przed krzywdzeniem

Każde działanie pracowników oparte jest na obowiązującym prawie i wewnętrznych przepisach przedszkola.

Rozdział I

Objaśnienie terminów

§ 1

 1. Pracownik przedszkola - każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, także stażyści, wolontariusze i praktykanci.
 2. Dziecko – w świetle prawa polskiego to każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
 3. Opiekun dziecka - osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.
 4. Dane osobowe - wszystkie informacje dotyczące dziecka uczęszczającego                          do przedszkola.
 5. Zgoda opiekuna dziecka - zgoda co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak             w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
 6. Krzywdzenie dziecka - popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika  przedszkola, rodziców/opiekunów dziecka czy inną dorosłą osobę.
 7. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem – pracownik wyznaczony przez Dyrektora przedszkola, który sprawuje nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci w placówce.
 8. Zespół interwencyjny – zespół powołany przez Dyrektora placówki  w przypadku krzywdzenia dzieci.

Rozdział II

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka 

§ 2 

 1. W przypadku uzyskania informacji lub zauważenia przez pracownika przedszkola, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i zgłosić ten fakt Dyrektorowi. Każde uzasadnione podejrzenie powinno być zgłoszone. Uzasadnione podejrzenie jest podstawą do podjęcia interwencji.
 2. Pracownik przedszkola ma obowiązek podjęcia interwencji zawsze                                 w przypadku:
 1. podejrzenia krzywdzenia dziecka na podstawie jego obserwacji, 
 2. gdy dziecko ujawniło doświadczenia krzywdzenia,
 3. gdy inna osoba (dorosła lub dziecko) zgłosiła fakt krzywdzenia dziecka.  
 1. W przypadku, gdy osobą krzywdzącą jest pracownik przedszkola, zostaje sporządzona notatka służbowa i przekazana bezpośrednio do Dyrektora przedszkola, który przeprowadza rozmowę oraz w razie konieczności  podejmuje  działania dyscyplinujące.

§ 3 

 1. Dyrektor wzywa rodziców/opiekunów dziecka, co do którego powziął informacje               o możliwości krzywdzenia i informuje ich o sytuacji dziecka.
 2. Dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład, którego wchodzą osoby mogące mieć wiedzę o sytuacji dziecka oraz mają możliwości wsparcia                                                        i zapewnienia bezpieczeństwa dziecku. W skład zespołu mogą także wchodzić osoby spoza placówki, które mogą pomóc dziecku.
 3. Zespół interwencyjny sporządza:
 1. opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka   na   podstawie   rozmów                     z dzieckiem, dyrektorem, nauczycielami, wychowawcami, psychologiem, rodzicami i opiekunami lub innych informacji uzyskanych przez członków zespołu,
 2. plan pomocy dziecku na podstawie w/w opisu.
 1. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
 1. działań, jakie przedszkole zapewnia dziecku w celu poczucia bezpieczeństwa,
 2. wsparcia, jakie przedszkole zaoferuje dziecku,
 3. skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku lub przekazanie informacji o takich miejscach, jeżeli istnieje taka potrzeba

§4 

 1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez wychowawcę rodzicom/opiekunom  z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 2. Wychowawca informuje opiekunów o obowiązku przedszkola zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji  (prokuratura, Policja lub sąd rodzinno-opiekuńczy, lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego - procedura „Niebieskiej Karty”).
 3. Po poinformowaniu rodziców przez wychowawcę – zgodnie z punktem poprzedzającym – Dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury, Policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
 4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji wskazanych w punkcie poprzedzającym instytucji.

§ 5 

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się Kartę interwencji. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka. (załącznik nr 1)
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji                  w tajemnicy,   wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom                w ramach działań interwencyjnych.

Rozdział III

Procedura postępowania w trakcie wydawania dziecka z przedszkola

§ 6

 1. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola przez rodziców/ prawnych opiekunów lub pisemnie upoważnioną przez nich pełnoletnią osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Bez pisemnego upoważnienia złożonego osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, oraz osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu/środków odurzających lub/i osobom np. przejawiających agresywne zachowanie, które nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa, dziecko nie będzie wydawane.
 3. Fakt próby odebrania dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu/środków odurzających lub/i osobie np. przejawiającej agresywne zachowanie, która nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa, będzie każdorazowo zgłoszony do Dyrektora przedszkola, natomiast powtarzające się sytuacje w konsekwencji do OPS lub do innych instytucji  w celu zainteresowania się sytuacją rodzinną dziecka.
 4. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godziny zamknięcia przedszkola lub próby odebrania przez osobę upoważnioną w stanie wskazującym na spożycie alkoholu/środków odurzających, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów lub inną upoważnioną osobę o zaistniałym fakcie                 i oczekuje z dzieckiem na jej przybycie.
 5. W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości skontaktowania się z osobami uprawnionymi do odbierania dziecka, lub odmowie odebrania dziecka, nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem. Następnie Dyrektor kontaktuje się z Komisariatem Policji w celu poinformowania o braku możliwości zapewnienia dziecku opieki.
 6. W przypadku częstych/notorycznych spóźnień rodzica/opiekuna i odbieranie dziecka po godzinie zamknięcia przedszkola – nauczyciel sporządza notatkę służbową                      i informuje Dyrektora, a w konsekwencji Dyrektor Przedszkola fakt ten może zgłosić do ośrodka pomocy społecznej w celu zainteresowania się sytuacją rodzinną dziecka lub przedszkole interweniuje poprzez wniosek o wgląd w sytuację dziecka.
 7. Wszystkie działania nauczyciela związane z opisaną procedurą powinny być wykonywane dyskretnie i ze szczególną troską o komfort psychiczny dziecka                       i poszanowanie godności osobistej wychowanka oraz jego rodziny.

Rozdział IV

Zasady ochrony danych osobowych

 § 7

 Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926    z późn. zm.).

 1. Pracownik placówki ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczania danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 2. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka                i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego, powołanego               w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 4. Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikacje dziecka.
 5. Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani o jego rodzicach/opiekunach, ani o sytuacji rodzinnej dziecka.
 6. Pracownik przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi ani z ich rodzinami, opiekunami.
 7. Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów                  o sprawie dziecka lub jego opiekunów. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik przedszkola jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 8. Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodzica/opiekuna dziecka.
 9. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia przedszkola. Decyzję w sprawie udostępniania pomieszczeń podejmuje Dyrektor przedszkola.
 10. Dyrektor przedszkola poleca pracownikom  przygotować wybrane pomieszczenie                         w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie przedszkola dzieci.

Rozdział V

Zasady ochrony wizerunku dziecka.

 § 8

 1. Przedszkole  uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
 2. Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (m.in. filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna dziecka.
 3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodziców/opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.
 4. Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka utrwalonego                      w jakiejkolwiek formie (np. fotografia, nagranie audio-video) wymaga pisemnej zgody rodzica/opiekuna dziecka.

Rozdział VI

Kodeks postępowania z dzieckiem.

 § 9 

 1. Wszyscy pracownicy placówki  przedszkola dbają o dobro dziecka, respektują jego prawa, zwracają się do dzieci z należytym szacunkiem.
 2. Pracownicy przedszkola wykonując czynności pielęgnacyjne i higieniczne zobowiązani są do zachowania intymności dziecka i wykonywania tych czynności                                                  w poszanowaniu dziecka np. podczas pomocy  przy korzystaniu dziecka z toalety, przy ubieraniu  i rozbieraniu się , przy zachęcaniu do  jedzenia.
 3. Stanowcze interwencje wychowawcze prowadzone w bezpośrednim kontakcie fizycznym są dopuszczalne w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dotyczących:
 1. konfliktów pomiędzy dziećmi (np. rozdzielenie zwaśnionych, przytrzymanie, itp.),
 2. działań z zakresu pomocy przedmedycznej (działania ratunkowe związane                                 z udzieleniem pierwszej pomocy),
 3. zagrożenia lub paniki spowodowanej czynnikami zewnętrznymi (np. pożar, intensywne zjawiska atmosferyczne, niebezpieczne zachowania osób trzecich itp.).

Rozdział VII

           Monitoring stosowania Polityki

 § 10 

 1. Dyrektor przedszkola wyznacza osoby odpowiedzialne za monitorowanie realizacji Polityki bezpieczeństwa w przedszkolu (załącznik nr 2).
 2. Przedszkole monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
 3. Każdy z pracowników  niepedagogicznych  podpisuje Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa seksualne oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego (załącznik nr 3).
 4. W stosunku do pracowników pedagogicznych pobierane jest zaświadczenie z sądu.
 5. Każdy pracownik może zgłaszać zmiany do Polityki i wskazywać naruszenie Polityki w przedszkolu.
 6. Osoby odpowiedzialne za monitorowanie Polityki opracowują i przeprowadzają raz               w roku Ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki (załącznik nr 4), a wnioski przedstawiają Dyrektorowi przedszkola / Radzie Pedagogicznej.
 7. Dyrektor / Rada Pedagogiczna wprowadza zmiany do Polityki i przedstawia je pracownikom.
 8. O wprowadzeniu Polityki informowani są rodzice, mają możliwość zapoznania się                    z zapisami Polityki.
 9. Pracownicy przedszkola stale podnoszą swoje kompetencje w obszarze pomocy dziecku krzywdzonemu uczestnicząc w różnych formach edukacyjnych (szkolenia, webinary, udział w konferencjach, inne).

Rozdział VIII                                                                                                                         Przepisy końcowe

 § 11 

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników przedszkola                                           (w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną oraz umieszczenie na stronie internetowej przedszkola).
 3. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola,  a znajomość jej treści potwierdzają własnoręcznym podpisem (załącznik nr 5).
 4.  Wychowawcy informują rodziców o Polityce Ochrony Dzieci obowiązującej                                     w Przedszkolu, na początku każdego roku szkolnego.

…………………………………………..

(data ogłoszenia)                                          

                                                                        …………………………………………..

(podpis i pieczęć dyrektora)

……………………………………...........

                                                (podpis koordynatora)

…………………………………….……..

(podpis reprezentanta Rady Rodziców)

Załącznik nr 1 do Polityki Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem   Karta interwencji

1. Imię i nazwisko dziecka

 

2. Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)

 

3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia

 

4. Opis działań podjętych przez pedagoga/psychologa

Data

 

Działanie

   

   

5. Spotkania z opiekunami dziecka

Data

 

Opis spotkania

   

   

6. Forma podjętej interwencji

(zakreślić właściwe)

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.                                           Wgląd w sytuację dziecka/rodziny.                                                                          Inny rodzaj interwencji. Jaki? ……………………………………………..................

7. Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji

Data

Nazwa organu

8. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli placówka uzyskała informacje o wynikach/działania placówki/działania rodziców

Data

Działanie

   

Załącznik nr 2 do Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Polkowice, dn. ……………………...

       Wyznaczenie osoby koordynatora

            (w razie nieobecności Dyrektora Przedszkola)

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach wyznacza panią/pana:

…………………………………………………………………………………………………

do pełnienia funkcji koordynatora – osoby odpowiedzialnej za realizację Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniemw Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Misia Uszatka                                          w Polkowicach w okresie.........................................

…………………………………………….

(podpis i pieczęć dyrektora)

....................................................

       (podpis koordynatora)

 

Załącznik nr 3 do Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem

         Polkowice, .............................

Oświadczenie o niekaralności

Ja, ............................................................................................ legitymująca/y się dowodem osobistym o nr ................................... oświadczam, że nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.

....................................

                                                                          podpis

Załącznik nr 4 do Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Monitoring standardów – Ankieta monitorująca poziom realizacji Polityki

 

tak

nie

1. Czy wiesz na czym polega program Chronimy Dzieci?

   

2. Czy znasz standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, obowiązujące w placówce, w której pracujesz?

   

3. Czy zapoznałeś się z dokumentem Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem?

   

4. Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?

   

5. Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?

   

6. Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych                  w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez innego pracownika?*

   

7. Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem?**

 

 

*Jakie naruszenia zasad zawartych w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez innego pracownika zaobserwowałaś/łeś?

……………………………………………………………………………....…………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

**Uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 5 do Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Polkowice, dnia………………………

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/łam się z Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązującą w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Misia Uszatka                                                w Polkowicach i przyjmuję ją do realizacji.

.........................................

data, czytelny podpis pracownika

                                                                                     

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: