STANDARDY POLITYKI OCHRONY DZIECI W PM4 POLKOWICE na rok szkolny 2022/2023

 1. Placówka  ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.

a. Placówka posiada od kilku lat dokument POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM.

b. W dokumencie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisane są:
 

 • procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny oraz personelu placówki,
 • zasady ochrony danych osobowych dziecka, które określają sposób przechowywania
  i udostępniania informacji o dziecku oraz zasady ochrony wizerunku dziecka, które określają sposób jego utrwalania i udostępniania
 • zasady dostępu dzieci do internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami,
 • zasady bezpiecznych relacji na linii personel placówki - dziecko, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z dzieckiem.

 

c. Cały personel placówki, w tym wolontariusze, stażyści oraz praktykanci znają treść dokumentu Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

d. Zapisy zawarte w dokumencie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązują wszystkich członków personelu placówki, w tym wolontariuszy, stażystów oraz praktykantów.

e. Dyrektor  placówki wyznaczył osobę  odpowiedzialną  p. Beatę Molisak za monitoring realizacji Polityki ochrony dzieci i rola oraz zadania tej osoby są jasno określone.
 

f. W placówce jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za monitoring bezpieczeństwa sieci komputerowej - p. Anna Kulczycka-Hucaluk.

      2. Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

 

 1. Rekrutacja pracowników w placówce odbywa się według zasad, które obejmują ocenę
  merytorycznego przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzenie ich referencji.

b. Placówka uzyskała informacje z Krajowego Rejestru Karnego o pracownikach

c. Placówka uzyskała oświadczenia pracowników, wolontariuszy i stażystów dotyczące    niekaralności lub toczących się wobec nich postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego - w przypadkach, gdy prawo nie zezwala na uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

      3. Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.
 

a. Rozpoczynając pracę w placówce wszyscy członkowie personelu, w tym wolontariusze, stażyści oraz praktykanci na bieżąco przechodzą szkolenie w zakresie ochrony dzieci obejmujące zapoznanie z obowiązującą w placówce Polityką ochrony dzieci.
 

b. Wszyscy członkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie rozpoznawania czynników oraz identyfikacji symptomów krzywdzenia dzieci.
 

c. Wszyscy członkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie odpowiedzialności prawnej pracowników placówki, zobowiązanych do podejmowania interwencji.
 

d. Wszyscy członkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie procedury „Niebieskie Karty”.

e. Pracownicy placówki mają łatwy dostęp do danych kontaktowych lokalnych placówek, które zajmują się ochroną dzieci oraz zapewniają pomoc w nagłych wypadkach (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia).

f. Przynajmniej jeden pedagog/nauczyciel został przeszkolony w zakresie metod                          
i narzędzi edukacji dzieci w obszarze ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem oraz bezpieczeństwa w sieci i dysponuje scenariuszami zajęć oraz materiałami edukacyjnymi dla dzieci, które systematycznie są przekazywane na pocztę mailową pracowników przedszkola, na stronę internetową przedszkola i dowolne  komunikatory poszczególnych grup.

g. Wnioskowanie do OPS-u o DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH POMOCY PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM nr 4 IM. MISIA USZATKA W POLKOWICACH m.in. W  RAMACH PROJEKTU ,,JAK RADZIĆ SOBIE Z EMOCJAMI?" ( przekazanie harmonogramu  działań  w ramach Gminnego  Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego  programu Przeciwdziałania Przemocy Oraz Ochrony Ofiar Przemocy, Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii).

        4. Placówka oferuje rodzicom/opiekunom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.
 

a. W placówce znajduje się przy wejściu  tablica dla rodziców/opiekunów dzieci, na której zamieszczane są przydatne informacje na temat:
 

 • wychowania dzieci bez przemocy,
 • ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem,
 • zagrożeń bezpieczeństwa dziecka w internecie,
 • możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych,
 • danych kontaktowych placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych.

 1. Wszyscy rodzice zostali zapoznani z obowiązującą w placówce POLITYKĄ OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM na stronie internetowej przedszkola, dodatkowo wg potrzeb na zebraniach z rodzicami (dokument dostępny jest również u dyrektora
  i w sekretariacie przedszkola).

 1. Wszyscy rodzice placówki zostali przeszkoleni w zakresie rozpoznawania czynników oraz identyfikacji symptomów krzywdzenia dzieci na szkoleniu ,,Jak rodzina może chronić dziecko przed przemocą?” 23.11.2022.

 1. Wszyscy rodzice otrzymali m.in. od wychowawców  i koordynatora PPP materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki przeciwdziałaniu przemocy i zagrożeń, uzależnień itp. dostępnymi komunikatorami  oraz  np. poprzez ulotki na szatni, wystawy  kampanii 19 dni bez przemocy.

e. Wszyscy rodzice przedszkola  składający Wnioski PPP odnośnie  swoich dzieci, otrzymali wsparcie wg możliwości i potrzeb przedszkola.

         5. Placówka oferuje dzieciom cały rok szkolny edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem w oparciu o materiały m.in. fundacji PO DRUGIE, fundacji DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ, Stowarzyszenia SZANSA, fundacji  ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM, OPS-u w Polkowicach, materiałów edukacyjnych z POPPPi DM w Polkowicach, Straży Miejskiej i Policji, Straży Pożarnej
w Polkowicach, Publicznej Biblioteki Miejsko-Gminnej w Polkowicach, gabinet terapeutyczny p. Pauliny Kowalczyk-Burek, inne.

a. W każdej grupie odbyły się zajęcia na temat praw dziecka.
 

b. W każdej grupie odbyły się zajęcia na temat ochrony przed przemocą oraz wykorzystywaniem (zwłaszcza w ramach 19 DNI BEZ PRZEMOCY
I  OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRAW DZIECKA)przy współpracy z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną -  (coroczne cykliczne spotkania przed feriami i wakacjami oraz podczas kampanii 19 dni bez przemocy np. z pracownikami Straży Miejskiej - ,,Dlaczego nie wolno bić?” z kolorowankami, znaczkami odblaskowymi i innymi materiałami dydaktycznymi).

 

c. W każdej grupie dzieci zostały poinformowane do kogo mają się zgłosić po pomoc i radę
w przypadku krzywdzenia lub wykorzystywania.


d. W każdej grupie odbyły się zajęcia na temat zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w internecie  w oparciu głównie o SIECIAKI, OWCE W SIECI.

 

e. W placówce dostępne są dla dzieci materiały edukacyjne w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem seksualnym oraz zasad bezpieczeństwa w internecie (broszury, ulotki, książki) głównie od fundacji  DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ, SZANSA i OPS-u w Polkowicach.

f. Każda grupa objęta jest metodami pracy z elementami  arteterapii, sensoplastyki, terapii dźwiękiem,  biblioterapii (cykliczne spotkania w bibliotece i czytanie książek przez całe rodziny i zaproszonych gości w ramach kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom”), muzykoterapii (cykliczne spotkania z firmą ORFEUSZ FILHARMONII ZIELONOGÓRSKIEJ), teatroterapii (cykliczne spotkania z teatrem np. Blaszany Bębenek, Teatr Katolicki) i inne.

g. Każda grupa objęta jest przedszkolnym programem profilaktycznym wychowawczym oraz programami, projektami własnymi nauczycieli np. KROKODYLEK- TERMOMETR UCZUĆ, BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK i inne.

h. Każda grupa objęta jest Pomocą Psychologiczno-Pedagogiczną  wg złożonych WNIOSKÓW -np. przez dyrektora, nauczycieli, rodziców i innych osób (wg przepisów prawa) do końca września oraz przez cały rok szkolny -  w sekretariacie przedszkola lub u wychowawcy grupy (zajęcia dodatkowe z terapeutami i psychologiem, porady konsultacje, skierowania do poradni pedagogiczno-psychologicznej) wg możliwości placówki.

 

          6. Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań
z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

a. Przyjęte zasady i realizowanie praktyki ochrony dzieci są weryfikowane - przynajmniej raz na rok  np. w czerwcu.

b. W ramach monitoringu zasad i praktyk ochrony dzieci placówka konsultuje się
z rodzicami/opiekunami dzieci.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: