W maju

Umiejętności dziecka:


-bawi się godnie z rówieśnikami

-odgaduje po opisie słownym

-zapamiętuje coraz dłuższe zdanie

-zna znak graficzny litery p,P

-dzieli sowa na głoski

-czyta proste wyrazy

-rozpoznaje miejsce ważne da Polski

-rysuje wg własnego projektu

-rozpoznaje na ilustracjach postać Jana Pawła II

-zaznacza w tekście litery P,p

-używa zwrotów grzecznościowych

-rozwiązuje krzyżówkę i odczytuje hasło

-odtwarza następujące po sobie ruchy w takiej samej kolejności

-zna legendę o Warszawie

-wymieni ważne obiekty, zabytki Warszawy 

-maluje farbami do słuchanej muzyki

-rozpoznaje instrumenty muzyczne

-rozpoznaje na ilustracjach postać Fryderyka Chopina

-rysuje przedmioty (na głoskę p)

-precyzyjnie rysuje szlaczki

-zna postać Fryderyka Chopina

-pisze literę p w liniaturze

-odszukuje na mapie Polski wskazane miejsca, rzeki

-zna walutę Polski (monety , banknoty i ich nominały)  

-posługuje się nimi w zabawie tematycznej

-jest sprawne ruchowo

-zna tytuły i utwory J.Brzechwy

-rozpoznaje herb swojego miasta

-rysuje herb

-szanuje prawa swoich rówieśników

-czyta proste wyrazy

-rozpoznaje kształty

-maszeruje w korowodzie

-wygrywa podany rytm

-wie jak wygląda flaga Polski

-wykleja kawałkami papieru odpowiednie miejsca na papierze

-rozpoznaje Mikołaja Kopernika 

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-bawi się w sposób bezpieczny

-zna niektóre flagi państwa unii europejskiej

-zna legendę o Smoku Wawelskim

-wymieni nazwy dawnych stolic Polski

-uważnie słucha

-potrafi odpowiedzieć na pytania quizu

-nazywa instrumenty perkusyjne

-wygrywa rytmy

-zna znak graficzny litery f,F

-samodzielnie czyta 

-bierze udział w zabawie

-samodzielnie wykonuje grzechotkę

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawy

-zaznacza w tekście litery f,F

-tworzy improwizacje rytmiczne

-szanuje zabawki

-używa w mowie potocznej w różnych sytuacjach zwrotów grzecznościowych

-słucha muzyki poważnej

-słucha uważnie opowiadania

-nazywa instrumenty muzyczne

-ma poczucie rytmu

-tworzy muzykę

-śpiewa piosenkę na melodię „Panie Janie”

-rysuje określone przedmioty

-wykonuje rytmiczne ćwiczenia

-szanuje prawa innych w zabawie

-bawi się wg własnych zainteresowań

-pisze literę f o śladzie

-układa zadania z treścią

-podaje rozwiązania tych zadań

-wykonuje rytmicznie zadania ruchowe

-łączy obrazek z cieniem

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-stara się przestrzegać zasad kodeksu przedszkolaka

-prawidłowo odpowiada na pytania

-ma poczucie rytmu

-gra rytmiczne podczas słuchania wiersza

-maluje do muzyki

-zna utwór A.Vivaldiego 

-przestrzega reguł podczas gier terenowych

-próbuje samodzielnie czytać

-zapamiętuje nazwy i wymienia je wg kolejności

-układa z patyczków wzory

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na pytania

-ryzuje ptaki

-zna pozycje wyjściowe do wykonywanych ćwiczeń

-kończy rozpoczęte zadanie

-przelicza poprawnie

-porozumiewa się z rówieśnikami

-opowiada treść obrazka

-porusza się w rytm muzyki

-wie czym zajmuje się aktor

-czeka na swoja kolej wypowiedzi

-wycina z papieru

-dba o porządek w miejscu pracy

-wyróżnia głoski w wygłosie

-nazywa i rozpoznaje uczucia i emocje 

-dzieli się zabawkami

-odnajduje różnice w obrazkach

-wyszukuje przedmioty w określonym kolorze i ilości

-słucha uważnie opowiadania

-odpowiada na pytania związane z treścią bajki

-wie, kto to jest przyjaciel

-mówi rytmicznie

-przelicza prawidłowo

-układa własną bajeczkę 

-układa zagadki

-wycina sylwety do teatrzyku

-potrafi wymienić dni tygodnia

-układa rytmy

-powtarza treść wierszyka

-współpracuje w zespołach 3-osobowych

-potrafi rywalizować

-zapamiętuje szczegóły obrazka

-czyta samodzielnie

-powtarza wyrazy wg kolejności

-wykonuje elementy ruchowe do podanego rytmu

-rysuje kredkami na określony temat

-czyta wyrazy i proste zdania

-rysuje po śladzie i samodzielnie

-łączy pasujące do siebie przedmioty

-wymienia cechy charakteru bohatera

-tworzy opowiadanie 

-słucha poleceń nauczyciela

-maluje farbami postać bajkowa

-dzieli nazwy na sylaby i głoski
-przestrzega ustalonych zasad

-układa puzzle

-projektuje wzór na sukience

-tworzy wypowiedzi na temat wspólnych zajęć z rodzicami

-rysuje portret rodziców

-pokonuje naturalne przeszkody

-rysuje na temat wymarzonego zawodu

-sprząta po skończonej zabawie

-posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem

-rysuje do przeczytanego tekstu

-odgaduje dźwięki

- zna członków swojej rodziny

-słucha wypowiedzi innych

-czeka na swoją kolej wypowiedzi

-śpiewa refren piosenki

-gra rytmicznie

-zauważa zmiany w przyrodzie

-układa zdania

-rozpoznaje emocje

-rozpoznaje i nazywa emocje

-czyta i rysuje do tekstu

-rozpoznaje cyfry

-rysuje znaki na kartce zgodnie z poleceniem

-orientuje się na kartce papieru

-szanuje wytwory prac innych

-układa wyrazy z rozsypanki wyrazowej

-ozdabia ramkę

-odgaduje skąd dochodzi głos

-porusza się w rytm akompaniamentu

-potrafi wycinać

-komponuje elementy na laurce

-rozpoznaje i nazywa kwiaty

-zauważa i zaznacza różnice w obrazkach

- dokonuje wyboru zabawek w zabawie

- dba o porządek w otoczeniu w czasie zabawy

-opisuje słowami wygląd

-śpiewa piosenkę

-słucha uważnie wiersza

-analizuje jego treść

-mówi wiersz z pamięci

-porusza się sprawnie po wyznaczonym terenie

-czyta samodzielnie krótkie zdania

-przelicza kwiaty w zakresie 10

-dorysowuje odpowiednią ilość elementów

-czyta wyrazy złożone  z sylab

-łączy kwiaty tego samego gatunku

-wymieni rodzaje miodu

-zna cykl produkcji miodu

- wie do czego można wykorzystać miód

-samodzielnie wykonuje pracę techniką orgiami

-rysuje po śladzie

-liczy wyrazy w zadaniach

-stosuje formy grzecznościowe

-układa obrazek w całość

-odgaduje zagadki

-potrafi opisać wygląd motyla

-zna cykl rozwoju motyli

-wyróżnia głoski w wygłosie

-układa z mozaiki geometrycznej

-odgaduje nazwę zwierzątka łąkowego

-przelicza głoski

-odszukuje odpowiednią cyfrę

-prawidłowo wykonuje działania matematyczne

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia korekcyjne stóp

-uważnie obserwuje otoczenie

-zauważa i nazywa owady i rośliny

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-wie jak należy zachować się na łące

-czyta wyrazy i zdania 

-układa wg rytmu

- stosuje się do poleceń: wolno-szybko

-śpiewa rymowankę

-obserwuje zachowanie motyli

-bawi się z chusta animacyjną

-pamięta oz zasadach bezpiecznej zabawy

-kończy zdanie

-opowiada treść historyjki

-twory wypowiedzi wielozadaniowe

- dodaje, odejmuje i koloruje


Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: