W marcu

Umiejętności dziecka 4letniego:

 

-zna i szanuje prawa podczas zabaw

-jest spostrzegawcze

-jest twórcze w zabawie

-zna cechy marcowej pogody

-wypowiada się nt. treści wiersza

-odnajduje oznaki wiosny w naturze

-szybko reaguje na polecenia nauczyciela

-potrafi się relaksować i odpoczywać

-wystukuje rytm wg symboli graficznych

-maluje akwarelami na określony temat

-prawidłowo korzysta z farb

-jest sprawne ruchowo

-zna zabawę „Dwóm  tańczyć …

-przestrzega ustalonych zasad

-zna przysłowie o marcu

-kończy rozpoczęte zdanie

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-nazywa poszczególne kolory

-nazywa oznaki pogody

-rozpoznaje i nazywa odgłosy

-tworzy zdrobnienia do podanych słów

-gra na instrumentach perkusyjnych

-tworzy własną melodię

-rozumie polecenia „graj ciszej- graj głośniej”

-naśladuje ruchy i zachowanie jeżyka

-wykonuje kwiat wg. instrukcji

-bawi się z  zabawy tematyczne

-odtwarza z pamięci rymowankę

-rysuje pogodę

-odpowiada na pytania związane z treścią opowiadania

-wymieni oznaki wiosny

-zauważa zmiany w przyrodzie wiosną 

-określa logiczność wypowiedzi

-śpiewa znane piosenki

-wypowiada się nt. ulubionej potrawy

-wypowiada się na określony temat

-wie jak należy dbać o zdrowie

-chętnie przebywa na powietrzu

-wymienia zdrowe produkty

-śpiewa i tańczy przy znanej piosence

-pomaga innym w czasie sprzątania

-wypowiada się nt. różnych dyscyplin sportu

-słucha  instrukcji nauczyciela

-samodzielnie wykonuje pracę

-rozpoznaje smaki

-zna zabawę  „Mało nas….

-przestrzega zasad higieny i bezpieczeństwa

-nazywa produkty do wykonania kanapek

-dostosowuje ubiór do warunków atmosferycznych 

-odgaduje nazwy owoców

-wie kiedy i dlaczego należy myć ręce

-samodzielne organizuje sobie zabawę

-nazywa figury geometryczne

-słucha poleceń ruchowych

-wyciąga wnioski z obserwacji przyrodniczych

-zna i wykonuje ćwiczenia ruchowe

-odgaduje tytuły piosenek

-kontroluje głos podczas zabawy

-potrafi się koncentrować

-odgaduje nazwy przedmiotów dotykając je 

-wie co jest potrzebne roślinom do życia

-pomaga w hodowli szczypioru

-zna znaczenie spacerów dla zdrowia każdego człowieka

-sprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-odgaduje i kończy rozpoczęty wyraz

-interesuje się zjawiskami wiosennymi

-wymieni cechy wiosny

-buduje własne logiczne wypowiedzi

-jest odważne podczas wypowiadania się na forum

-wyciąga wnioski z obserwacji

-układa puzzle

-porządkuje zabawki w Sali

-precyzyjnie wykonuje pracę graficzną

-dorysowuje elementy kwiatów

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczna

-wykonuje pracę wg instrukcji

-odgaduje nazwy dźwięków

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-postępuje wg ustalonego regulaminu

-odkodowuje obrazek

-układa wg wzoru

-układa wg określonego rytmu

-przelicza oczka i wykonuje właściwą ilość ruchów

-zauważa zmiany w przyrodzie

-opisuje wygląd roślin

-koloruje obrazek

-układa obrazek z figur, nazywa figury wykorzystane w obrazku

-słucha tekstu piosenki

-uczy się tekstu na pamięć

-śpiewa piosenkę

-ma poczucie rytmu

-samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy

-kończy rozpoczęte zdanie

-słucha uważnie opowiadania

-zna zwyczaje ptaków tj. bociana

-mówi innym o zmianach w przyrodzie wiosną

-szybko reaguje na polecenia

-potrafi podać rytm do podanego słowa

-układa rytm z kwiatów

-bawi się zgodnie w zespołach

-nazywa poszczególne kolory

-odgaduje zagadki

-słucha opowiadania

-odpowiada na pytania

-nazywa poszczególne zwierzęta wiejskie

-odtwarza podany rytm

-bawi się przy rymowance

-nie przeszkadza innym w zabawie

-korzysta z zabawek w sposób nie wywołujący hałasu

-układa obrazek w całość

-bierze aktywny udział zajęciach porannych 

-precyzyjnie wycina elementy obrazka

-estetycznie je przykleja

-biega nie potrącając innych

-nazywa określone kolory

-jest spostrzegawcze

-pomaga innym w potrzebie

-używa zwrotów grzecznościowych

-posługuje się pojęciami: na, pod, za, obok, przed

-nazywa kolory oraz rozpoznaje kwiaty

-łączy określone elementy zbioru

-prawidłowo przelicza

-wspólnie z innymi wykonuje określone polecenia

-zna i śpiewa znaną piosenkę

-buduje wg własnych pomysłów

-nazywa poszczególne zwierzęta domowe

-słucha wierszyka i piosenki z uwagą i zrozumieniem

-nazywa poszczególne zwierzęta i ich dzieci

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-rozpoznaje głosy zwierząt

- przelicza zwierzątka

-rysuje właściwą ich ilość

-odnosi zabawki na miejsce

-używa zwrotów grzecznościowych

-wykleja sylwetę konika kawałkami papieru

-wie co mamy od krowy

-wypowiada się nt.  zwyczajów i wyglądu krowy

-jest spostrzegawcze

-maszeruje jeden za drugim

-biega bez potrącania innych

-odnajduje właściwy kolor

-bawi się w małych zespołach

Umiejętności dziecka 5letniego:
-używa zwrotów grzecznościowych

-wykonuje ćwiczenia oddechowe

-interesuje się nową porą roku

-słucha uważnie wiersza

-zna i wymieni oznaki przedwiośnia

-buduje logiczne wypowiedzi

-rysuje mazakami na określony temat

-sprząta przybory

-reaguje na sygnały

-uczestniczy w zabawie pantomimicznej

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-w sposób właściwy porozumiewa się z innymi

-prawidłowo przelicza, segreguje i porównuje liczebność zbioru

-rytmizuje tekst

-powtarza fragmenty lub całość wiersza

-mówi wiersz z pamięci na forum grupy

-układa melodie do prostych tekstów o wiośnie

-jest twórcze

-zna i bawi się przy piosence „Karuzela”

-kończy rozpoczęty wzór

-cierpliwie czeka na swoją kolej w zabawie

-szanuje prawa innych w zabawie

-wypowiada się nt. znaków wiosny

-składa obrazek w całość

-prawidłowo przelicza

-właściwie posługuje się liczebnikami porządkowymi

-kontynuuje rytm

-jest sprawne ruchowo

-współdziała podczas ćwiczeń

-bawi się wspólnie  z innymi

-słucha poleceń

-śpiewa i tańczy przy piosence ”Poszło ….

-odgaduje odgłosy

-odkłada zabawki

-bezpiecznie bawi się z innymi

-kończy rozpoczęte zdanie

-łączy dwa elementy

-aktywnie ćwiczy

-odpowiada na pytania związane z treścią wiersza

-ilustruje treść wiersza dźwiękami instrumentów

-precyzyjnie wycina i ozdabia sylwety

-właściwie posługuje się klejem

-wypowiada się nt. roli wiatru w przyrodzie

-buduje dłuższe wypowiedzi

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-bawi się w ulubionych kącikach zabaw

-wymieni elementy garderoby wiosennej

-bawi się przy piosence

-odgaduje zagadki słowne

-przedstawia emocje za pomocą symboli

-wykonuje polecenia ruchowe i oddechowe

-jest spostrzegawcze

-bawi się zgodnie z innymi

-słucha poleceń

-układa określony rytm

-rysuje po śladzie

-szanuje zabawki przedszkolne i zabawę innych

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-ilustruje ruchem treść rymowanki

-szybko odnajduje parę

-buduje logiczne wypowiedzi i wypowiada się na określony temat

-słucha wypowiedzi innych

-precyzyjnie wycina

-zna i wymieni zdrowe produkty

-dba o estetykę prac

-pamięta oz zasadach bezpieczeństwa

-powtarza rymowankę

-rysuje po śladzie

-dokładnie koloruje obrazek

-bawi się w bezpieczny sposób

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-dzieli nazwy warzyw na sylaby

-zna i wymienia nawyki zdrowotne

-wymieni produkty bogate w witaminy

-ilustruje treść wiersza

-pamięta o zasadach dbałości o zdrowie

-wykonuje przysiady i podskoki

-łączy  obrazki

-jest spostrzegawcze

-stosuje formy grzecznościowe

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-odrysowuje wg szablonu

-ozdabia wg własnego pomysłu

-właściwie nazywa kolory

-rozwiązuje zadania matematyczne

-liczy sylaby

-jest sprawne ruchowo

-ma dobrą orientację w otoczeniu

-słucha poleceń nauczyciela

-rysuje na określony temat

-wymieni produkty użyte do wykonania zdrowej kanapki

-przestrzega zasad kodeksu

-szanuje praw innych w zabawie

-śpiewa i bawi się przy piosence

-tworzy zasady zdrowego odżywiania się

-zachowuje właściwą postawę w czasie oglądania filmu

-wypowiada się na forum grupy

-samodzielnie wykonuje kanapki

-zna i wymieni zdrowe produkty w kanapce

-wymieni zdrowe i niezdrowe produkty

-szanuje wspólne zabawki

-bawi się zgodnie z innymi

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-układa jadłospis

-śpiewa i tańczy przy piosence

-wie, ze rzeżucha jest zdrowa

-bierze udział w zakładaniu hodowli rzeżuchy

-jest sprawne ruchowo

-poprawnie wykonuje zadania ruchowe

-bawi się ze wszystkimi dziećmi

-wykonuje przysiady i podskoki

-lepi z plasteliny

-śpiewa i tańczy

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-prawidłowo przelicza

-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach

-słucha opowiadania

-rozpoznaje i nazywa kwiaty chronione

-wie co to znaczy „chronione”

-maluje przy muzyce

-jest twórcze, kreatywne

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-uważnie słucha

-rysuje szafirki

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-sprząta po skończonej zabawie

-dzieli słowa na sylaby

-słucha uważnie

-wyjaśni znaczenie przysłów

-rozpoznaje i nazywa niektóre z ptakowi

-zna ich zwyczaje i o nich mówi

-śpiewa nowo poznaną piosenkę

-ma poczucie rytmu

-pamięta o zasadach bezpieczeństwa

-prawidłowo przelicza w zabawie

-wypowiada się nt. treści ilustracji

-odkodowuje obrazek rysując

-bawi się zgodnie w małych grupach

-rozwiązuje labirynt

-dzieli słowa na sylaby

-klasyfikuje wg określonej cechy

-prawidłowo przelicza

-jest sprawne i zwinne ruchowo

-dostosowuje ubiór do pogody

-prawidłowo przelicza

-wykonuje ćwiczenia oddechowe

-precyzyjnie wycina i przykleja

-bezpiecznie się bawi

-jest uprzejme i kulturalne

wobec innych

-buduje dłuższe wypowiedzi

-wie jak można się zrelaksować

-prawidłowo powtarza zgłoski

-aktywnie uczestniczy w zajęciu

-samodzielnie wykonuje prace z plasteliny

-bawi się zgodnie ze wszystkimi dziećmi

-prawidłowo przelicza

-nazywa sprzęty ogrodowe

-wie do czego służą

-szanuje prawa innych w zabawie

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-układa z mozaiki geometrycznej na podany temat

-opowiada treść obrazków historyjki

-wyciąga wnioski

-czeka na swoja kolej podczas wypowiadania się

-jest sprawne ruchowo

-szybko stawia się na zbiórki

-zauważa zmiany w przyrodzie

-ilustruje treść wiersza

-uważnie słucha recytowanego wiersza

-szanuje przedszkolne zabawki

-szanuje wytwory prac dzieci

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-stosuje się do reguł w zabawie

-jest twórcze 

-rozpoznaje i nazywa zwierzęta wiejskie

-wie jakie korzyści mamy z hodowli zwierząt

-potrafi lepić z plasteliny

-utrzymuje porządek w otoczeniu

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-prawidłowo chodzi na czworakach

-powtarza rymowankę

-prawidłowo przelicza

-stosuje w rozmowie formy grzecznościowe

-bawi się wg własnych zainteresowań

-śpiewa i bawi się przy znanej piosence

-wymienia domy zwierząt

-uważnie słucha czytanego opowiadania

-nazywa zwierzęta domowe

-buduje logiczne wypowiedzi

-tworzy muzykę grając na instrumentach perkusyjnych

-bawi się zachowując zasady bezpieczeństwa

-prawidłowo czworakuje

-jest spostrzegawcze

-układa obrazek z części w całość

-organizuje sobie czas wolny

-szanuje zabawki własne i przedszkolne

-przelicza ilość dźwięków

-rozpoznaje głos zwierzątka

-wykonuje zadania matematyczne

-przelicza liczebnikami porządkowymi

-wykonuje wszystkie ćwiczenia ruchowe

-współpracuje podczas zabawy

-ogaduje rysunek

-maluje na określony temat

-potrafi w zgodzie bawić się z innymi

-bawi się wg własnych zainteresowań

-śpiewa razem ze wszystkimi –zbiorowo

-wypowiada rymy do podanych wyrazów

-odtwarza układ rytmiczny

-nazywa instrumenty smyczkowe

-ma poczucie rytmu

-precyzyjnie wycina

-estetycznie przykleja elementy pracy plastycznej

-dostrzega zamiany w przyrodzie

-buduje z klocków na podany temat

-prawidłowo określa kierunki: prawo, lewo

-odkłada zabawki na miejsce

-podejmuje właściwe decyzje

-opowiada o zwierzętach

-śpiewa znaną piosenkę

-nazywa poszczególne zwierzęta wiejskie

-prawidłowo powtarza zgłoski

-jest sprawne ruchowo

-jest zwinne i zręczne

-przestrzega ustalonych zasad

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-nazywa potomstwo poszczególnych zwierząt

-czeka na swoja kolej  w zabawie


 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: