W marcu

Umiejętności dziecka:


-samo wybiera zabawki do zabawy i sposób zabawy

-tańczy do muzyki wykorzystując chustki

-zna znak graficzny litery g,G

-wie, że głoska g jest spółgłoska

-czyta proste teksty

-próbuje pisać po śladzie litery

-samodzielnie wykonuje prace

-dba o estetykę pracy i porządek w miejscu pracy

-zaznacza określoną literę w tekście

-wypowiada słowa zaczynające się na głoskę g

-bawi się zgodnie z rówieśnikami

-ma dobra pamięć

-czyta wyrazy i łączy napisy z obrazkami

-opowiada treść obrazków

-układa obrazki wg kolejności zdarzeń

-ma wiedzę nt życia roślin

-zna słowa piosenki o przedwiośniu

-śpiewa piosenkę solo lub zbiorowo

-omija kałuże i dba o czystość obuwia

-wymienia nazwy dni tygodnia

-rysuje przedmioty

-precyzyjnie rysuje szlaczki

-szanuje zabawki i szanuje prawa do zabawy

-prawidłowo powtarza zgłoski i wykonuje odpowiednie ćwiczenia

-dodaje i odejmuje w zakresie 10

-umie pogodzić się z porażką

-zna i stosuje odpowiednie ustawienia w czasie ćwiczeń

-wie, ze spacer wzmacnia nasza odporność

-słucha wiersza

-wymieni elementy pogody

-rysuje na podany temat

-zachowuje równowagę

-wymienia symptomy wiosny

-wypowiada się nt treści obrazka

-śpiewa krótkie rymowanki

-tańczy do muzyki

-układa obrazek w całość

-samodzielnie wykonuje prace plastyczną

-wie, że spacer wzmacnia odporność organizmu

-wypowiada dźwięki z różnym natężeniem

-rysuje po śladzie

-rysuje samodzielnie

-kończy rozpoczęte zdanie

-rozwiązuje hasła krzyżówki

-słucha opowiadana z uwagą

-odpowiada na pytania

-dzieli słowa na sylaby, głoski

-układa zdania z podanymi wyrazami

-powtarza rymowankę

-układa puzzle samodzielnie

-rozróżnia dźwięki niskie i wysokie

-zna znak graficzny litery  w,W

-dokonuje analizy słuchowej wyrazów (głoska w nagłosie, wygłosie i śródgłosie)

-czyta teksty, wyrazy

-rysuje na określony temat

-dba o estetykę pracy

-dzieli słowa na  sylaby, głoski

-wie, ze litera w jest spółgłoską 

-rysuje przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską w

-układa podpisy pod obrazki

-potrafi wypowiedzieć się nt słońca

-buduje dłuższe wypowiedzi

-improwizuje dialogi śpiewając

-chętnie spaceruje

-jest samodzielne podczas przebierania się w strój wyjściowy

-układa wg kolejności kartoniki z cyframi

-pisze litery po śladzie

-wie jak można oszczędzać wodę

-rysuje kwiaty

-posługuje się pojęciami mniej, więcej, tyle samo

-przelicza tulipany i wpisuje cyfry

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-używa zwrotów grzecznościowych

-podaje skojarzenia

-rozpoznaje muzykę głośna i cichą

-określa charakter  muzyki (wesoło, smutno)

-precyzyjnie odrysowuje i wycina

-obserwuje zmiany w pogodzie

-wie jak powstaje tęcza i z jakie kolory wchodzą w jej skład

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-czyta zdania z pomocą nauczyciela lub samodzielnie

-rysowanie obrazka do podanego tekstu

-uważnie słucha opowiadania

-czyta wyrazy

-kalkuje kształty chmur

-odpowiada na pytania

-czyta wyrazy

-bezpieczne korzysta z zabawek

-słucha opowiadania

-zna zwyczaj topienia Marzany

-układa rymowanki

-pomaga w wykonaniu Marzanny

-zna i przestrzega zasad bezpiecznej zabawy

-układa określone rytmy

-odtwarza podane rytmy na instrumentach perkusyjnych

-powtarza określone dźwięki

-realizuje swoje pomysły

-układa opowiadanie do historyjki obrazkowej

-szuka określeń do słowa WIOSNA

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: