We wrześniu

Umiejętności dziecka:


- nie przeszkadza w zabawie innym, nie zabiera zabawek

- samodzielnie korzysta z toalety, myje ręce i wyciera je

-zna pomieszczenia przedszkola szatnia, sala, łazienka

- wymienia imiona kolegów i koleżanek

-używa zwrotów grzecznościowych

-rozstaje się bez lęku z rodzicami

-bawi się zabawkami wg ich przeznaczenia

- odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-próbuje malować palcami

- próbuje być samodzielne w szatni

-nie oddala się od nauczyciela

-bawi się zabawkami z innymi dziećmi

-próbuje pokolorować obrazek

-potrafi wyszukać  odpowiednią zabawkę

- próbuje zaśpiewać piosenkę z innymi dziećmi,

- wie, jak się zachować w określonych miejscach i sytuacjach

- zna swoich kolegów i koleżanki po imieniu

-bawi się chętnie z innymi

-nazywa zabawki

-używa form grzecznościowych

- stosuje się do zasad panujących w przedszkolu

- próbuje  samodzielnie ubrać się  i rozebrać

-próbuje śpiewać z innymi

-chętnie koloruje

- prosi o pomoc nauczyciela w przypadku trudności

-sprząta po skończonej zabawie

-próbuje śpiewać

-stawia się na zbiórki

-wykonuje polecenie nauczyciela

-próbuje rysować

-wymieni części ciała

- ma poczucie bezpieczeństwa

- zwraca się z prośbą do osoby dorosłej w momencie, gdy potrzebuje pomocy

- opowiada, co robiło w przedszkolu rodzicom

- wyszukuje obrazki tematyce „ruch uliczny”

-buduje z klocków

-bierze udział w zabawie ruchowej

-zachowuje się w sposób bezpieczny podczas wycieczki

- porusza się po drodze tylko z osobą dorosłą

-stosuje się do poleceń wzrokowych

-chętnie koloruje 

- bawi się w miejscach bezpiecznych

- zna podstawowe kolory (żółty, niebieski)

- rozpoznaje wybrane znaki drogowe

- wskazuje uczestników ruchu drogowego (piesi, kierowcy)

-rozpoznaje dźwięki

- bierze czynny udział w zabawie

-rozpoznaje pojazdy

-wykonuje polecenia nauczyciela

-naśladuje odgłosy pojazdów

-nazywa poszczególne pojazdy

-w czasie wycieczki stara się iść parami

-buduje  z klocków domki, ulice

- rozpoznaje różnego typu pojazdy

-wskazuje na obrazkach określone pojazdy

- potrafi się przedstawić imieniem i nazwiskiem

-wypowiada się na określony temat

-ustawia się szeregu

-wspólnie wykonuje pracę plastyczną

-stara się kolorować wg wzoru

- rozpoznaje policjanta po mundurze,

- wie, że policjant pomaga dzieciom w różnych sytuacjach

- wie co jest dobre, a co złe

- widzi różnice w kształtach liści i ich barwie

-uczestniczy w  zabawie

- mówi krótki wiersz z pamięci

- wypowiada się prostymi zdaniami

-zbiera kolorowe liście

- nazywa kolory

-próbuje kolorować

- stara się wykonać ćwiczenie oddechowe

 - zna właściwości fizyczne liści

- zauważa różnice (liście drzew iglastych i liściastych) 

- dostrzega zmiany zachodzące w świecie roślin jesienią

- rozpoznaje zielony kolor

-maluje dłoń i odbija na kartce

-w sposób bezpieczny korzysta z urządzeń ogrodowych

 -zbiera rozrzucone szyszki

- rozpoznaje niektóre drzewa liściaste po liściach lub owocach

- śpiewa z dziećmi znane piosenki

- powtarza określone fragmenty piosenki

-nazywa dary jesieni ułożone w kąciku przyrody

-ozdabia rysunek

- rozpoznaje na ilustracjach drzewa

-układa obrazek w całość

- słucha poleceń do zabawy

- nazywa mijane drzewa

-zbiera liście na bukiet

- nie oddala się od nauczyciela

-próbuje samodzielnie przebierać się w szatni

-stosuje się do reguł zabawy

-odgaduje odgłosy leśne z płyty cd

-śpiewa piosenkę

- nakleja kropki na sylwetę muchomora

- rozpoznaje grzyby jadalne i trujące

-rozpoznaje i nazywa niektóre kolory

-szuka znanych drzew

-wykonuje skłony

-przelicza liczebnikami głównymi

 -koloruje farbami

- rozróżnia i nazywa owoce rosnące w Polsce

- mówi wierszyk z pamięci

- liczy w zakresie 2

-rysuje kredą

- poznaje owoce po smaku i zapachu

-dzieli owoce na jabłka, śliwki, gruszki

- nazywa przyniesione owoce

-określa ich wielkość

- posługuje się techniką malowania dłonią i palcami

- doprowadza pracę do końca

- myje ręce po skończonej pracy

-jest spostrzegawcze

-odgaduje jakiego owocu brakuje

-nazywa owoce

-określa rodzaj soku

- je z chęcią owoce ze świadomością, że są źródłem witamin

-myje ręce przed spożywaniem owoców

- spożywa tylko umyte owoce             

-rozpoznaje drzewa owocowe

-otacza pętlą ulubiony sok

-odtwarza ruchy nauczyciela

-bawi się zgonie z innymi

-wie, ze owoce są zdrowe

- rozpoznaje bębenek i grzechotkę

-próbuje grać na tych instrumentach

-potrafi wykonać papierową kulę

-próbuje rzucić do celu

-odtwarza wiersz z pamięci

-składa obrazek z części

- rozpoznaje i nazywa owoce za pomocą zmysłów

- wypowiada się na forum grupy

-próbuje rozwiązywać zagadki

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: