W październiku

 

Umiejętności dziecka 4letniego: 

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-wykazuje się znajomością warzyw i zna ich znaczenie 

-tworzy logiczne wypowiedzi

-odgaduje zagadki  i nazywa  warzywa

-słucha uważnie innych

-wymieni warzywa z ogrodu

-rytmizuje określone teksty

-wycina puzzle, układa i przykleja poszczególne elementy puzzli

-bawi się z rówieśnikami

-bawi się zgodnie z innymi

-dokonuje syntezy sylabowej

-wymieni sposoby wykorzystywania warzyw

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczno-techniczną

-utrzymuje w czystości miejsce pracy

-przestrzega zasad

-układa zagadki

-łączy podobne elementy ze sobą

-porządkuje salę po skończonej zabawie

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami z innymi

-zachęcanie do uczenia się tradycyjnych zabaw

-tworzy zbiory warzyw

-przelicza liczmany liczebnikami głównymi

-aktywnie uczestniczy w zajęciu

-reaguje na polecenia nauczyciela

-aktywnie uczestnicy w pantominie

-pomaga innym

-bawi się wg własnego wyboru

-rysuje po śladzie

-śpiewa i tańczy

-ma poczucie rytmu

-odtwarza rytm w czasie słuchania muzyki

-powtarza motywy rytmiczne

-biega bez potrąceń

-dorysowuje i koloruje

-wymieni warzywa, o których była mowa w wierszu

-bawi się razem z innymi

-powtarza prawidłowo zgłoski

-uważnie słucha tekstu wiersza

-tworzy dialog

-pamięta o wszystkich zasadach bezpieczeństwa podczas spaceru

-rozpoznaje i nazywa kolory

-sprząta zabawki po skończonej zabawie

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-precyzyjnie łączy liniami przedmioty

-odgaduje zagadki

-potrafi nazwać drzewa i grzyby rosnące w lesie

-lubi przebywać na świeżym powietrzu 

-prawidłowo posługuje się farbami

-potrafi wyciąć dany kształt

-łączy liniami odpowiednie elementy ze sobą

-maluje farbami liście

-odbija liście na kartce tworząc kompozycję

-tworzy słowa przeciwstawne

-pomaga innym w czasie porządkowania zabawek

-śpiewa piosenkę, tańczy przy śpiewie

-odwzorowuje podaną liczbę elementów

-segreguje i poprawnie przelicza liczmany

-zna zasady zabawy w „Berka”

-koloruje wg własnego pomysłu

-rozpoznaje głos kolegi

-tworzy obrazek wg swojego projektu

-śpiewa piosnkę lub jej fragmenty

-prawidłowo wypowiada  wyrazy dźwiękonaśladowcze

-rozumie potrzebę częstego  spaceru

-rozwiązuje labirynt

-odróżnia prawdę od kłamstwa

-pomaga innym po skończonej zabawie

-nie przeszkadza innym w zabawie

-zna słowa rymowanki

-rozpoznaje i nazywa niektóre grzyby jadalne i niejadalne

-wypowiada się nt. darów lasu

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-nazywa domy zwierząt

-wykonuje ćwiczenia mowy

-zna sposoby spędzania zimy przez niektóre zwierzęta

-stosuje pojęcia: wysoko, nisko

-prawidłowo chodzi na czworakach

-samodzielnie tworzy jesienną pracę

- wykazuje dużą aktywność

-rozpozna postać jeża

-rysuje pastelami na określony temat

-powtarza rymowankę

-bawi się wg własnego wyboru

-rysuje linie

-dobiera obrazki w pary

-stosuje w praktyce pojęcie „para”

-wskazuje części ciała

-szybko odnajduje swoją parę

-odgaduje zagadki słowne

-śpiewa piosenkę

-reguluje głos podczas zabawy

-rysuje w powietrzu kontury drzew

-potrafi opowiedzieć o życiu zwierząt w lesie

-wyszukiwanie określonych sylwet wymienionych w wierszu

-określa pogodę

-stosuje pojęcia „wysoko- nisko”

-odkodowuje obrazek

-kończy zdanie

-bawi się wspólnie z innymi dziećmi

-bawi się przy piosence

-słucha uważnie opowiadania

-potrafi wypowiedzieć się nt. życia gryzoni

-maszeruje para za parą

-znajduje swoja parę

-maluje abstrakcyjny obraz

-tworzy rymy do podanych słów

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-odgaduje zagadki

-układa z figur wg swoich wzorów

-zapamiętuje treść wiersza

-mówi wiersz lub jego fragmenty z pamięci

-zauważa zmiany w przyrodzie jesienią

-zna tradycyjne zabawy

-zna i stosuje symbole pogody

-wycina określone elementy

-układa wycięte elementy w całość

-korzysta w sposób bezpieczny ze sprzętu

-dzieli słowa na sylaby

-dopasowuje

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-jest twórcze

-odgaduje nazwy darów

-określa liczebność wg usłyszanych dźwięków

-zna kolory

-koloruje wg własnego pomysłu 

-szanuje prawa innych w zabawie

-uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowej

-kończy zdanie

-wyraża treść opowieści ruchem

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenie graficzne

-reguluje głos podczas mówienia

-improwizuje ruchem przy określonej muzyce

-tworzy własne wypowiedzi nt. treści filmu

-jest skoncentrowane podczas oglądania filmu

- określa znaczenie i rodzaj deszczu

-reaguje na polecenia

-zna zabawę „Uciekaj…..

-odkłada zabawki na miejsce

-rysuje widok zza okna

-jest kreatywne podczas pantomimy

-wymieni produkty zdrowe i niezdrowe

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-mówi o zauważonych zmianach w przyrodzie

-układa zagadki o określonym przedmiocie

-chętnie wykonuje ćwiczenia logorytmiczne

-uważnie słucha, układa zagadki, pyta

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-dba o swoje zęby

-rozumie znaczenie przebywania na powietrzu

-słucha poleceń nauczyciela

-przygotowuje się do robienia zakupów

-odkłada zabawki na miejsce

-rozpoznaje słowa, dzieli je na sylaby

-jest twórcze

-przelicza liczebnikami głównymi

-segreguje wg koloru

-interesuje się zmianami w przyrodzie

-powtarza rymowankę

-dzieli słowa na sylaby

-składa i wycina serwetkę

-śpiewa rymowankę

-słucha wiersza

-zna zasady właściwego ubierania się jesienią

-ilustruje ruchem treść piosenki

-określa siłę wiatru

-rytmicznie powtarza zgłoski

-rysuje i koloruje

-myje owoce przed zjedzeniem

-samodzielnie wykonuje szaszłyki

-postępuje w sposób bezpieczny

-odnajduje szybko swoją parę

-odtwarza tupaniem, klaskaniem struktury rytmiczne


Umiejętności dzieci 5letnich:
-organizuje sobie czas do zabawy

-jest spostrzegawcze

-bawi się w zabawy tematyczne

-słucha uważnie opowiadania  o warzywach

-wypowiada się na forum grupy

-lepi z plasteliny okazy warzyw

-utrzymuje porządek w miejscu pracy

-reaguje na polecenia nauczyciela

-odgaduje nazwy warzyw

-śpiewa piosenkę

-pomaga innym podczas sprzątania

-dzieli słowa na sylaby

-rozpoznaje warzywa po dotyku

-rozpoznaje i nazywa warzywa

-wypowiada się nt.  treści wiersza

-szybko reaguje na polecenia słuchowe i wzrokowe

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-określa kierunki: po prawej, po lewej…..

-wypowiada się nt. zalet  buraka

-bawi się zgodnie z innymi

-bawi się zgodnie z innymi

-słucha wiersza z uwagą

- rozpoznaje i nazywa warzywa

-odtwarza podany rytm

-przelicza prawidłowo

-kontynuuje rytm

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe

-jest zręczne

-odgaduje nazwy owoców po smaku

-nazywa określone warzywa

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-porusza się nie potrącając innych

-zapamiętuje treść nowej piosenki

-śpiewa nowo poznaną piosenkę

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-przestrzega zasad bezpiecznej zabawy

-rozpoznaje warzywa

-określa ich wygląd i smak

-jest sprane manualnie, lepi z plasteliny na określony temat

-bawi się zgonie z innymi

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-wypowiada się nt. znanych sobie warzyw

-szybko reaguje na polecenia nauczyciela

-odgrywa scenki z wykorzystaniem sylwet warzyw

-jest sprawne ruchowo

-jest zręczne  i zwinne

-słucha poleceń nauczyciela

-jest spostrzegawcze

-precyzyjnie rysuje po saldzie

-bawi się zgodnie w grupach
-szanuje przedszkolne zabawki

-rysuje elementy o jeden więcej i o jeden mniej

-chodzi na czworakach

-słucha uważanie wiersza

-wypowiada się nt. treści wiersza dotyczącego  lasu

-buduje logiczne zdania

-sprawne wypełnia sylwety kawałkami papieru

-dba o porządek w miejscu pracy

-opowiada o przygodach Treflinki

-tworzy krótkie opowiadanie

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-przestrzega zasad kodeksu

-jest spostrzegawcze

-ma bogatą wyobraźnię

-porusza się we właściwych kierunkach

-zna wygląd dzięcioła i określa różne jego gatunki

-wymieni cechy charakterystyce dzięcioła

-ma poczucie rytmu

-reaguje na zmianę sygnału

-pamięta o zasadach bezpieczeństwa  

-wyciąga wnioski z prowadzonych badań

-śpiewa i tańczy przy piosence

-w sposób właściwy korzysta ze swojej przestrzeni

-koloruje wg polecenia słownego

-przelicza w zakresie dostępnym sobie

-słucha poleceń słownych

-jest sprawne ruchowo, zręczne i zwinne

-nazywa napotkane drzewa owocowe

-naśladuje zachowanie jeżyka

-rysuje po śladzie

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-samodzielnie organizuje sobie czas

-koloruje obrazek wg kodu

-sprawnie porusza się na czworakach

-ma poczucie rytmu

-wykonuje polecenia rytmicznie

-czerpie radość z udziału w zabawach muzycznych

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-obserwuje zachowanie przedmiotów, wyciąga wnioski

-dzieli się zabawkami

-odkłada zabawki na miejsce

-układa elementy od najmniejszego do największego

-porusza się we właściwych kierunkach

-odgaduje zagadki

-wypowiada się t drzew rosnących w lesie

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

- gromadzie odpowiednie skarby jesieni

-słucha poleceń słownych

-śpiewa i tańczy przy muzyce

-odwzorowuje liczebność zbiorów

-odkłada zabawki na miejsce

-układa obrazek w całość

-odgaduje zagadki

-ma poczucie równowagi

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych 

-słucha wiersza z uwagą

-zna zwyczaje zwierząt w czasie jesienno- zimowego okresu

-pomaga zwierzętom

-samodzielne wykonuje pracę plastyczną

-reaguje na polecenia nauczyciela

-chętnie maluje, rysuje

-samodzielnie wybiera czas i miejsce zabawy

-wykonuje  pracę plastyczną

-aktywnie ćwiczy

-słucha uważnie wiersza

-mówi wiersz z pamięci

-wypowiada się całymi zdaniami

-prawidłowo powtarza zgłoski 

-stosuje zasady bezpieczeństwa

-wykonuje polecenia nauczyciela

-lepi kulki  z plasteliny

-wykonuje pracę plastyczną

-przestrzega zasad kodeksu

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-łączy sylaby tworząc słowa

-odpowiada na pytania

-zna kierunki: lewy, prawy

-prawidłowo przelicza

-odwzorowuje liczebność zbioru

-jest sprawne ruchowo

-podskakuje obunóż i jednonóż

-reaguje na polecenia słuchowe

-dodaje i odejmuje w zakresie 6

-bawi się zgodnie

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-przelicza ilość sylab w słowach

-powtarza tekst wiersza

-z uwagą ogląda film

-potrafi opowiedzieć fabułę filmu

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-obrysowuje dłonie, wycina je i przykleja tworząc jeża

-spaceruje chętnie niezależnie od pogody

-słucha poleceń

-śpiewa i bawi się przy piosence

-pomaga innym w czasie porządkowania

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-słucha z uwaga opowiadania

-wypowiada się t zwyczajów zwierząt leśnych

-jest sprawne ruchowo

-jest skoczne i zwinne

-odgaduje prawdziwość wypowiedzi

-potrafi opowiedzieć o jeżu

-bawi się wg własnego wyboru

-bawi się zgodnie z innymi

-wypowiada się nt.  spiżarni

-śpiewa piosenki

-aktywnie ćwiczy

-wypowiada się nt. zapasów w spiżarni

-poznanie rodzajów przetworów

-wie, ze kiszonki są zdrowe

-wycina sylwety warzyw i owoców

-porządkuje miejsce pracy

-nazywa zaobserwowane ptaki

-rzuca do celu

-wypowiada rymy do podanych słów

-odkłada zabawki na miejsce

-przelicza prawidłowo

-rysuje w powietrzu określone owoce

-zna wartości odżywcze surówek

-wypowiada się nt. ulubionej surówki

-zna słowa piosenki

-potrafi ją zaśpiewać

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-rzuca celnie do kosza

-słucha wiersza z uwagą

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-bawi się zgodnie z innymi

-posługuje się umiarkowanym głosem

-dzieli słowa na sylaby

-przyjmuje prawidłową postawę

-prawidłowo przelicza liczebnikami porządkowymi

-dodaje i odejmuje z zakresie  dostępnym sobie

-jest sprawne ruchowo

-jest skoczne i zwinne

-chętnie spaceruje

-celnie rzuca

-przelicza prawidłowo

-wymieni znane sobie przetwory z owoców

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-rysuje wg wzoru

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-reaguje na zmianę muzyki

-śpiewa piosenkę

-słucha utworów muzyki poważnej

-zna sposób kiszenia kapusty

-wymieni produkty potrzebne do zakiszenia  kapusty

-dba o higienę rąk podczas pracy

-celnie rzuca

-tworzy zdrobnienia do podanych słów

-pomaga innym w czasie sprzątania

-śpiewa i tańczy przy muzyce

-wymieni potrawy wykonywane z ziemniaka

-omówi budowę ziemniaka

-jest sprawne ruchowo

-jest zręczne i zwinne

-zachowuje się w sposób bezpieczny podczas spaceru

-jest samodzielne w szatni

-rzuca celnie do kosza

-jest twórcze

-bawi się zgodnie z innymi współpracując i współdziałając


 


 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: