W styczniu

Umiejętności  dziecka:


-sprząta po skończonej zabawie

-liczy sylaby w wyrazach

-dokonuje analizy słuchowo-wzrokowej wyrazów

-zna nazwy wszystkich miesięcy

-wymieni ich nazwy po kolei ze zrozumieniem

-prawidłowo posługuje się przyborami  do pisania

-wie, że należy często przebywać na świeżym powietrzu

-przelicza liczebnikami

-wczuwa się w emocje innych

-wypowiada się nt zwyczajów powitania Nowego Roku

-bawi się godnie z zainteresowaniami

-potrafi rymować

-zna pory roku

-wymieni je i poda ich cechy charakterystyczne

-odtwarza różne rytmy

-szybko reaguje na zmianę sygnału

- chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych

-jest odważne w prezentacji przed innymi

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-odgaduje nazwy figur po kształcie

-rozwiązuje zagadki

-zna pory roku i je wymieni wg kolejności

-wie co to jest kalendarz

-jest zwinne, szybkie i sprawne ruchowo

-wie, ze należy dostosować strój do pogody

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-kończy wyrazy po jednej sylabie

-używa zwrotów grzecznościowych

-jest pomysłowe w wykonaniu pracy

-gra na instrumentach zgodnie z opowieścią słowną

-odczuwa przyjemne emocje

-wymieni pory roku

-maluje kredkami nt określony

-interesuje się pogodą

-zna kolory

-mówi do innych umiarkowanym głosem

-odgaduje imię dziecka po opisie słownym danej osoby

-zna przysłowia o Nowym Roku

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-zachowuje równowagę w  czasie ćwiczeń

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-koloruje precyzyjnie

-rysuje określone wzory

-zna znak graficzny litery u,U

-dokonuje analizy słuchowo-wzrokowej wyrazów

-wie, że głoska U jest samogłoską

-wycina i przykleja elementy do ozdobienia balona

-dba o estetykę prac

-rysuje na określony temat

-odnajduje w tekście litery u,U

-koloruje określone obrazki

-potrafi budować dłuższe wypowiedzi

-gra rytmicznie na instrumentach

-samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy

-odgaduje odczucia innych

-rysuje wg polecenia

-odgaduje, którego balona brakuje

- posługuje się pojęciami  dłuższy, krótszy, tej samej długości

-tworzy samodzielnie pracę plastyczną

- określa głoskę na końcu wyrazu

-liczy w zakresie do 20

-rozwiązuje krzyżówkę i odczytuje hasło

-odgaduje dźwięki

-śpiewa gamę c- dur

-lokalizuje dźwięk

-samodzielnie projektuje maskę karnawałową

-określa czy wieje wiatr

-lepi poznane litery z plasteliny

-czyta proste teksty

-szybko reaguje na polecenia nauczyciela

-bawi się zgodnie z innymi

-poprawnie wypowiada dźwięki

-poprawnie łączy obrazek z cyfrą

-uważnie słucha opowiadani

-śmiało wypowiada się na forum grupy

-tańczy do muzyki

-składa obrazek z części

-pomaga kolegom w pracach porządkowych

- układa historyjkę obrazkowa i opowiada jej treść

-wypowiada się nt swoich dziadków

-szanuje starszych

-rysuje pastelami na określony temat

-wie jak narysować portret

-kreśli leniwe ósemki

-zapamiętuje miejsce przedmioty 

-przestrzega ustalonego kodeksu zasad

-podaje nowe słowa na dana sylabę

-jest twórcze i pomysłowe

-słucha ze zrozumieniem opowiadania

-buduje dłuższe zdania tworząc wypowiedź

-śpiewa poznaną piosenkę indywidulanie i zespołowo 

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenie

-wykonuje ruchy taneczne zgodnie z pokazem

-odgaduje zapachy

-rozpoznaje litery i je nazywa

-zna znak graficzny cyfry 8

-przelicza liczebnikami porządkowymi w zakresie8

-pamięta o zasadach bezpieczeństwa

- wyróżnia głoski w wygłosie

-liczy kwiatki i wpisuje odpowiednia cyfrę

-wybiera grę, układankę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-śpiewa poznana piosenkę

-powtarza wygrany rytm

-śpiewa melodię piosenki na sylabach

-samodzielnie wykonuje laurkę

-dba o estetykę swojej pracy

-dba o czystość swojego obuwia przed wejściem do przedszkola

-układa rytmy wg wzoru

-czyta wyrazy i proste teksty

-recytuje, śpiewa, tańczy przed publicznością

-jest kulturalne i miłe wobec gości

-zna reguły zabawy w „Berka”

-poprawnie wykonuje ćwiczenie w karcie pracy

- projektuje swój kubek

-szybkie reagowanie na polecenia słowne i  wzrokowe

-układa zdania do słowa na określoną głoskę

-interesuje się mapą, innymi krajami

-odnajduje określone kontynenty na mapie

-maluje pastą do zębów na określony temat

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: