W październiku

Umiejętności dziecka:

-dzieli się zabawkami

-odnajduje wskazane ilustracje

-poprawnie powtarza zgłoski

-rozpoznaje literę a, A

-dzieli wyrazy na głoski

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-precyzyjnie wycina nożyczkami

-rozpoznaje literę a A

-wybiera zabawę zgodnie z zainteresowaniami

-słucha uważnie i liczy dźwięki

-wymieni zmiany w przyrodzie zachodzące jesienią

-wymieni zwierzęta leśne

-śpiewa piosenkę

-wygrywa rytm piosenki

-jest twórcze w zabawie

-precyzyjnie rysuje i koloruje

-dzieli się zabawkami z innymi

-zgodnie się bawi

-rytmicznie mówi tekst

-poprawnie trzyma przybory do rysowania

-przelicza poprawnie

-stara się skończyć zadanie

-współdziała w parach

-jest sprawne ruchowo

-reaguje szybko na sygnały

-bezpiecznie zachowuje się w czasie spaceru

-jest twórcze słownie

-zna gatunki drzew owocowych

-porządkuje miejsce zabawy

-rozstaje się z rodzicami bez lęku

-wymyśla przeciwieństwa

-dzieli wyrazy na sylaby

-jest twórcze i muzycznie

-chętnie bierze udział w zabawach

-wie co to jest płaskorzeźba

-samodzielnie wykonuje pracę

-dba o właściwy strój

-rozpoznaje i nazywa emocje

-rysuje przedmioty na podaną głoskę

-przestrzega zasad grupowych

-buduje długie zdania

-układa wg wzoru

-zna cechy charakterystyczne dla jesieni

-buduje dłuższe wypowiedzi

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia korekcyjne stóp

-zauważa zmiany w wyglądzie drzew

-posługuje się pojęciami dotyczącymi orientacji w przestrzeni

-wykonuje właściwe ćwiczenia oddechowe

-zna znak graficzny litery i, I

-dzieli wyrazy na głoski

-rozpoznaje poznaną literę

-samodzielnie dokonuje wyboru

-dba o estetykę pracy

-ubiera właściwy strój na spacer

-układa wg podanego rytmu

-potrafi się zrelaksować

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami z innymi

-stosuje ustalone zasady w zabawie

-rysuje przedmioty wg polecenia

-mówi wiersz z pamięci

-wymieni cechy jesieni

-jest aktywne na zajęciach

-przestrzega zawartych umów

-nie przeszkadza innym w zabawie

-pisze precyzyjnie po śladzie

-korzysta we właściwy sposób z zabawek i szanuje prawa innych 

-pamięta o właściwym zachowaniu w zabawie

-stosuje określania położenia w przestrzeni

-poprawnie przelicza przedmioty

-jest sprawne, zwinne, szybkie

-jest samodzielne podczas przebierania się w strój wyjściowy

-odgaduje zagadki dotykowe

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenia

-jest przyjazne i koleżeńskie wobec innych

-chętnie bierze udział w zabawach muzycznych

-słucha muzyki

-zna nazwy wykorzystywanych w czasie pracy gatunków liści

-rozwiązuje zagadkę obrazkową

-wybiera sam rodzaj zabawy

-pomaga innym w sprzątaniu

-zna znak graficzny litery e, E

-pisze literę po śladzie

-rysuje kredkami pastelowymi na określony temat

-często przebywa na dworze

-wykonuje ćwiczenia równoważne

-wymieni samogłoski lub spółgłoski

-wnioskuje i odgaduje

-opowiada treść obrazków

-wyciąga wnioski

-zna definicję: adresat, nadawca

-śpiewa indywidualne znana piosnkę

-stosuje zasady bezpieczeństwa

-buduje logiczne zdania

-wymieni słowa na głoskę „e”

-dba o prządek w sali

-powtarza zgłoski

-precyzyjnie po śladzie

-zna znak graficzny cyfry 4

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-prawidłowo posługuje się nietypowym przyborem

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-rysuje wg instrukcji

-bawi się zgodnie z rówieśnikami

-zna swój adres domowy

-zna litery i łączy z obrazkiem

-odgadywanie zagadek słuchowych

-posługuje się farami plakatowymi

-dba o estetykę pracy plastycznej

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: