W listopadzie

Umiejętności dziecka 4letniego:

 

-sprząta po skończonej zabawie

-rysuje dom, koloruje rysunek

-reaguje na polecenia 

-zna symbole narodowe

-wskazuje na mapie Polskę

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-jest samodzielne

-dba o czystość swojego obuwia

-rozpoznaję i nazywa figury geometryczne

-układa z figur smoka

-rozpoznaje miejsca w Polsce

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-nazywa wybrane miejsca ze swojej miejscowości

-wspólnie z innymi tworzy album

-przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na palcu

-maszeruje w rytm muzyki

-rysuje pastelami

-zna kolory: czerwony i biały

-posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem

-sprząta po skończonej zabawie

-słucha uważnie wiersza

-wypowiada się na temat jego treści

-próbuje tańczyć Poloneza

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-układa rytmy z kolorowych kartoników

-rozpoznaje polską flagę i nazywa miejsce

-reaguje na polecenia nauczyciela

-jest twórcze podczas ozdabiania pocztówki

-dokonuje wyboru zabawek

-sprząta po skończonej zabawie

-układa wg wzoru

-słucha uważnie piosenek

-wypowiada się nt. naszej Ojczyzny

-słucha utworów muzyki klasycznej

-nie oddala się od grupy w czasie spaceru

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-przestrzega zasad  kodeksu

-bierze aktywny udział w zabawie muzyczno-ruchowej

-zna symbole narodowe

-rozumie czym jest Święto Niepodległości

-zna niektóre wydarzenia historyczne

-zachowuje właściwą postawę

-rysuje swój dom

-współdziała podczas zabaw

-szanuje zabawki w sali

-konstruuje z klocków na określony temat

-precyzyjnie kreśli linie

-zna sposoby przekazywania ważnych wiadomości

-zna swój adres

-określi drogę  listu od nadawcy do odbiorcy

-ma poczucie rytmu

-stosuje się zasad i reguł zabawy

-rysuje na określony temat

-współdziała w zabawie

-zna i bawi się w zabawę „Chodzi lisek…..”

-śpiewa piosenkę

-rysuje kredkami na określony temat

-prawidłowo posługuje się tym przyborem

-dba o swoje bezpieczeństwo w czasie zabaw na placu

-zna imiona kolegów

-stara się precyzyjnie wyciąć i przykleić

-zna swój adres zamieszkania

-orientuje się na kartce papieru

-przelicza prawidłowo przedmioty

-wykonuje masażyk

-aktywnie uczestniczy w zabawie „Karuzela”

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-rytmizuje tekst

-tworzy opowiadanie

-zapamiętuje tekst piosenki

-śpiewa poznaną piosenkę

-reaguje na zmianę polecenia

-podczas spaceru idzie para za parą 

-tworzy dialog podczas rozmowy telefonicznej

-śpiewa piosnkę o listonoszu

-ryzuje kredkami na określony temat

-zna drogę listu od nadawcy do odbiorcy

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia mowy

-kontroluje natężenie głosu podczas zabawy

-precyzyjnie koloruje

-poprawnie wypowiada zgłoski

-zapamiętuje treść wiersza

-mówi wiersz z pamięci indywidulanie i zespołowo

-pamięta o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw

-posługuje się pojęciami określającymi położenie w przestrzeni

-odgaduje tytuły bajek, ich bohaterów

-układa misia z gotowych elementów

-rysuje elementy obrazka

-odpowiada na pytania

-naśladuje ruchy

-bawi się wg własnego wyboru

-integruje się z grupą

-rysuje postać misia

-segreguje wg koloru

-przelicza w zakresie dostępnym dzieciom

-maszeruje parami

-rysuje na określony temat

-odgaduje czynności wykonywane przez misia

-czerpie radość ze wspólnej zabawy

-mówi wiersz z pamięci

-bierze udział w zajęciach porannych

-śpiewa misiowe rymowanki i kołysanki

-reaguje na sygnały muzyczne

-dopasowuje strój do pogody

-odgaduje nazwę instrumentu

-wymieni pory roku

-słucha uważnie fragmentu bajki

-rysuje na określony temat

-wypowiada się na temat treści filmu

-buduje logiczne zdania

-słucha poleceń nauczyciela

-bawi się w sposób bezpieczny

-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej

-prawidłowo powtarza zgłoski

-projektuje i buduje wg własnego pomysłu

-nazywa niektóre z dinozaurów

-wypowiada się zdaniem nt.  dinozaurów

-chodzi parami w czasie spaceru

-prawidłowo wypowiada określone sylaby

-rysuje na określony temat

-przestrzega ustalonych zasad

-jest pomysłowe i twórcze

-rysuje na określony temat

-aktywnie uczestniczy w zabawach porannych

-jest sprawne manualnie i wykleja plasteliną

-cieszy się z wykonania pracy

-przelicza w zakresie dostępnym dzieciom

-precyzyjnie wycina i estetycznie przykleja

-słucha ze zrozumieniem wiersza

-zna zabawę „My jesteśmy krasnoludki”.

-prawidłowo przelicza

-jest samodzielne w szatni

-odpowiednio się ubiera na spacer

-reaguje na polecenia

-układa dinozaura z figur geometrycznych

-koloruje wg wzoru

-przestrzega zasad zabawy podczas przekazywania hasła

-wypowiada się na temat treści wiersza

-ilustruje ruchem treść piosenki

-określa położenie przedmiotów

-klasyfikuje ze względu na wygląd

-reaguje na sygnały muzyczne

-wykonuje ćwiczenia ruchowe wg polecenia słownego

-aktywnie słucha bajki wykonując ćwiczenia aparatu mowy

-wspólnie z innymi wykonuje doświadczenia

-wyciąga wnioski

Umiejętności dziecka 5letniego:
-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-zna utwór „Krakowiaczek jeden..”

-zna legendę o powstaniu państwa polskiego

-wie co to jest patriotyzm

-rysuje pastelami na określony temat

-zna adres swojego  miejsca zamieszkania

-słucha poleceń słownych i wzrokowych

-pomaga innym w porządkowaniu zabawek

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-odpowiada na pytania nauczyciela

-reaguje na sygnały

-zna nazwy dawnych i obecnej stolicy Polski

-wymieni niektóre z  zabytków Warszawy

-ilustruje ruchem treść piosenki patriotycznej

-bawi się w sposób bezpieczny 

-reaguje na sygnały słowne nauczyciela

-prawidłowo wykonuje ćwiczenie

-przestrzega ustalonych zasad

- jest sprawne i zwinne

-przelicza i rysuje odpowiednią ilość figur

-rysuje zgodnie z instrukcją

-prawidłowo posługuje się określeniami: większy, wyższy, niższy

-jest sprawne ruchowo

-wspólnie wykonuje album o Warszawie

-przelicza i rysuje odpowiednią ilość pętli

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-rozpozna godło Polski

-improwizuje taniec góralski

-słucha utworów muzyki poważnej

-ilustruje ruchem  charakter muzyki

-odszuka na mapie kontur Polski

-samodzielnie wykonuje mapę Polski

-składa obrazek z części w całość

-rysuje siebie w ramce

-odkłada zabawki na miejsce

- kończy rozpoczęte zdanie

-samodzielnie wykonuje flagę Polski

-wie kto jest autorem polskiego hymnu

-śpiewa hymn Polski

-wymienia słowa na określoną głoskę

-precyzyjnie wycina

-wypowiada się nt. treści obrazka

-potrafi zapamiętać i odtworzyć fragmenty lub całość wiersza

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-odnajduje skrzynki pocztowe, przelicza je

-łączy takie same obrazki

-zna swój adres zamieszkania

-opowiada treść poszczególnych obrazków historyjki

-buduje logiczne zdania

-tworzy muzykę grając na instrumentach

-segreguje, przelicza i porównuje liczebność

-śpiewa i bawi się przy piosence

-kontroluje swój głos w czasie zabawy

-układa wg podanego rytmu

-prowadzi dialog słowny

-rozpoznaje i nazywa figury

-przelicza figury, porównuje wielkość figur

-celnie rzuca i zręcznie chwyta

-zauważa zmiany w przyrodzie zimą

-tworzy rysunek wokół narysowanego  wzoru

-zna piosenkę do zabawy „Chodzi lisek…..”

-słucha z uwagą wiersza

-wymieni sposoby przekazywania informacji dawnej i dziś

-układa wzór znaczka z figur geometrycznych

-słucha piosenki, ilustruje piosenkę ruchem

-dzieli słowa na sylaby

-sprząta po skończonej zabawie

-posługuje się właściwym natężeniem głosu w czasie zabawy

-odtwarza określone wzory

-wymieni sposoby przekazywania informacji

 -zna niebezpieczeństwa korzystania z Internetu

-rzuca celnie i chwyta zręcznie 

-szybko reaguje na polecenia

-układa puzzle

-przelicza i układa zgodnie z poleceniem

-naśladuje określone ruchy

-z uwagą słucha wierszyka

-tworzy dłuższe wypowiedzi nt. podany przez nauczyciela

-zna sposób wykonania pracy

-samodzielnie projektuje pracę plastyczną

-interesuje się życiem zwierząt leśnych  tj. niedźwiedzi

-rysuje właściwą ilość elementów 

-korzysta z zabawek w sposób nie wywołujący hałasu

-nazywa emocje

-rozpoznaje znane „misie”

-zna historię pluszowego misia

-zna słowa i melodię piosenki

-opisuje słowami swojego misia

-rysuje obrazek używając określonych kolorów

-układa rymy do podanych słów

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-układa rytmy

-przyjmuje prawidłową postawę

-samodzielnie przebierania się w strój wyjściowy

-określa pierwszą głoskę w nazwach

-odnajduje wyrazy przeciwstawne

-odróżnia różne gatunki muzycznej

-słucha uważnie muzyki poważnej

-lepi z plasteliny na określony temat

-odkłada zabawki po skończonej zabawie

-posługuje się pojęciami: na pod, za obok……..

-wypowiada się na forum grupy

-zna wygląd i zwyczaje niedźwiedzi

-dostosowuje strój do  pogody

-układa przedmioty wg wysokości

-słucha z uwagą treści bajki

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-szanuje prawa innych w zabawie

-rysuje i wycina narysowane  rośliny

-rozpoznaje i nazywa  niektóre dinozaury

-wypowiada się na forum grupy

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-dostrzega zamiany w przyrodzie o tej porze roku

-ma poczucie równowagi

-odgrywa scenki dramowe

-określa i wskazuje prawą stronę

-koloruje postaci dinozaurów

-mówi umiarkowanym głosem w czasie zabawy

-dzieli słowa na sylaby

-aktywnie ćwiczy

-wypowiada się nt.  życia i wyglądu dinozaurów

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-wygrywa określone melodie na instrumentach

-ma poczucie równowagi

-analizuje przebieg doświadczenia, wyciąga wnioski

-prawidłowo przelicza

-śpiewa poznaną piosenkę

-przelicza prawidłowo liczebnikami głównymi i porządkowymi

-zauważa zmiany w przyrodzie

-maluje wg własnego pomysłu

-przelicza w zakresie 3

-współdziała podczas zabaw zespołowych

-ryzuje dinozaury wg jednego z wersów wiersza

-pokonuje przeszkody w torze przeszkód

-śpiewa treść piosenki o dinozaurach na podaną melodię

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną wg instruktażu nauczyciela

-ma poczucie równowagi

-wymienia przedmioty, rośliny wg koloru

-wykonuje zadania matematyczne 

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-zna historię powstania węgla

-wypowiada się nt. roli i znaczenia węgla

-ma poczucie równowagi

-potrafi wnioskować

-zna zabawę „Rolnik….

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: