We wrześniu

Umiejętności dziecka 4-letniego:

 

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-uważnie słucha i rozpoznaje głos kolegów 

-wypowiada się na temat kącików w swojej sali

-nazywa kąciki zbaw

-bawi się zgodnie z zasadami wspólnego kodeksu

-wykonuje podskoki obu nóż

-idzie w parze podczas spaceru 

-stara się podskakiwać obunóż

-zapamiętuje miejsce położenia przedmiotu

-mówi umiarkowanym głosem

-rysuje siebie, przykleja kartkę ze swoim imieniem

-segreguje zabawki wg koloru

-rysuje swój autoportret

-właściwie posługuje się kredkami

-jest skoczne

-bawi się w sposób bezpieczny na placu

-skacze obunóż

-powtarza słowa rymowanki wykonując odpowiednie ruchy

-odkłada zabawki na miejsce

-odnajduje wyrazy przeciwstawne i je wypowiada

-posługuje się pojęciami wysoko, nisko

-śpiewa piosenkę i wykonuje właściwe ruchy

-zauważa zmiany w przyrodzie

-chętnie ćwiczy i śpiewa

-rozpoznaje osobę po opisie słownym

-jest spostrzegawcze

-dzieli się zabawkami

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawek i zabawy

-przelicza i posługuje się pojęciami: na, pod, za ,obok

-ma poczuci rytmu

-śpiewa rymowankę

-reaguje na zmianę tempa i rytmu

-ilustruje treść piosenki ruchem

-aktywnie uczestniczy w zabawie muzycznej

-koloruje wg wzoru

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

-układa rytmy z wykorzystaniem zabawek

-zna pomieszczenia w przedszkolu i potrafi we właściwy sposób z nich korzystać

-wypowiada się zdaniem

-nie oddala się od grupy w czasie spaceru

-potrafi skakać obunóż

-powtarza dźwięki głośno i cicho

-samodzielnie wykonuje prace plastyczną

-przestrzega ustalonych wcześniej zasad

-wypowiada się na określony temat

-rozpoznaje i nazywa swoje emocje

-zauważa zmiany na drzewach

-potrafi się zrelaksować

-koloruje rysunek 

-przestrzega ustalonych zasad

-odgaduje zagadki

-lepi z plasteliny określone przedmioty

-koloruje rysunek wg wzoru

-prawidłowo posługuje się kredkami

-słucha poleceń nauczyciela

-przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zbaw na palcu 

-odgaduje nazwy przedmiotów po dotyku

-szanuje zabawki

-rysuje swojego kolegę

-zapamiętuje rymowankę

-chętnie ćwiczy

-rozpoznaje i wskazuje kierunki: prawy, lewy

-nazywa swoje części ciała

-wymieni części ciała tworzące pary

-bawi się zgodnie razem z innymi dziećmi

-reaguje na  polecenia

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne 

-odkłada zabawki na miejsce

-bawi się w sposób bezpieczny i zgodny

-wycina elementy puzzli

-składa obrazek w całość

-posługuje się określeniami: duży, mały

-rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie

-improwizuje do muzyki

-reaguje na polecenia

-samodzielnie przebiera się w szatni we właściwy strój

-szybko ustawia się w pary

-rysuje na określony temat

-odgaduje dźwięki wydawane przez instrumenty

-posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem

-tworzy własne wypowiedzi

-chętnie uczestniczy w zabawach integracyjnych

-z uwagą i zachowując właściwą postawę ogląda film

-wypowiada się na temat treści filmu

-przestrzega zasad kodeksu

-odnajduje szybko parę

-aktywnie uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowe

-przestrzega ustalonych zasad

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-rysuje i koloruj samochody

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

-aktywnie ćwiczy

-słucha uważnie nauczyciela

-przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie obserwacji

-zna zasady przechodzenia przez ulice i poruszania się po chodniku

-reaguje na sygnał wzrokowy

-recytuje rymowankę

-bawi się zgodnie w małych grupach

-dzieli się swoją wiedzą

-naśladuje głosem dźwięki

-nazywa niektóre ze znaków drogowych

-wycina po linii prostej

-reaguje na polecenia

-w bezpieczny sposób korzysta ze sprzętu na palcu zabaw

-reaguje na polecenia

-precyzyjne łączy kreski i koloruje

-potrafi ocenić postepowanie

-aktywnie uczestniczy w zabawie pantomimicznej

-porównuje wielkość przedmiotów

-posługuje się określeniami „przód”, „tył”

-sprawnie wykonuje polecenia nauczyciela

-nazywa marki samochodów

-przelicza dźwięki i podaje właściwą ich liczbę

-rysuje po śladzie

-kontroluje swój glos podczas zabawy z kolegami

-rysuje linie pionowe

-powtarza słowa piosenki

-ma poczucie rytmu

-zauważa zmiany w przyrodzie jesienią

-naśladuje w zabawie pojazdy

-odgaduje zagadki

-rysuje pojazd

-bawi się wg  własnego wyboru

-wymienia słowa o znaczeniu przeciwnym

-wypowiada się nt. pojazdów uprzywilejowanych

-za numery telefonów

-podaje sposoby rozwiązania trudnych sytuacji na drodze

-orientuje się w kierunkach: na lewo, na prawo

-układa rytmy z figur

-bawi się zgodnie w zespołach

-potrafi precyzyjne wycinać i przyklejać

-powtarza rytmicznie słowa

-słucha uważnie treści wiersza

-wypowiada się na tematy związane z jesienią

-wymieni dary jesieni

-nazywa drzewa

-naśladuje określone czynności

-bawi się zgodne ze swoimi zainteresowaniami

-szanuje prawa innych podczas  zabawy

-stara się precyzyjnie kolorować

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-prosi o pomoc nauczyciela w razie trudności

-słucha poleceń

-segreguje dary jesieni

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-segreguje liście określając ich kształt, kolor

-układa rytmy z liści

-słucha poleceń podczas zabawy ruchowej

-zauważa zmiany w otoczeniu

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-spacerując z listkiem postępuje wg instrukcji

-porządkuje zabawki po skończonej zabawie

-powtarza słowa rymowanki

-rysuje spirale „tory wirujących listków”

-wymieni cechy jesieni

-ilustruje ruchem treść piosenki

-słucha wiersza z uwagą

-rozpoznaje i nazywa jesienne kolory

-reaguje na polecenia nauczyciela

-chętnie koloruje wspólny obrazek

-bawi się zgodnie z innymi

-lepi określone formy z plasteliny

-tworzy logiczne wypowiedzi

-zbiera liście , tworzy bukieciki

- reaguje na polecenia nauczyciela

-prawidłowo mówi zgłoski

-rysuje drzewa

-właściwie się zachowuje

-wycina jabłuszka i przykleja wg polecenia

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-słucha uważnie wiersza i zapamiętuje jego treść

-recytuje fragmenty wiersza

-ma poczucie równowago

-podczas spaceruj idzie para za parą

-ma poczucie równowagi

-samodzielnie kalkuje  wzory i koloruje

-tworzy logiczne wypowiedzi

-współdziała z innymi w zabawie

-dzieli słowa na sylaby

-chętnie ćwiczy

-wykonuje prace wg instrukcji

-dba o porządek w miejscu pracy

-ma poczucie równowagi

-wykonuje zadania matematyczne

-rysuje po śladzie

-kreśli w powietrzu kształty owoców

-przelicza w zakresie do 3 i więcej

-tworzy pary

-rozumie sens i znaczenie spacerów

-koloruje obrazek wg kodu

-posługuje się umiarkowanym głosem

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-przelicza prawidłowo

-odgaduje owoce po dotyku

-rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne

-ma poczucie rytmu

-gra na wybranych instrumentach

-zna smaki owoców i opisuje je słowami

-rysuje obrazek na dany temat

- sprawnie rysuje pętle wokół grupy przedmiotów

-nazywa owoce i przetwory z nich zrobione

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-rozumie potrzebę zdrowego odżywiania

-potrafi wypełnić plasteliną daną powierzchnię

-śpiewa poznaną piosenkę
 

Umiejętności dziecka 5-letniego:
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-potrafi się przedstawić

-jest aktywne w czasie ćwiczeń

-zna bohaterów naszych podręczników

-buduje dłuższe wypowiedzi

-zna zasady zachowania

-rysuje portret Treflinki

-wie jak narysować portret

-pamięta o zasadach  bezpieczeństwa

-słucha poleceń nauczyciela

-kończy rozpoczęte zdanie

-rysuje siebie i podpisuje swoim imieniem 

-posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem

-jest sprawne manualnie

-tańczy i śpiewa razem z innymi

-rozpoznaje, nazywa i przedstawia różne emocje

-wypowiada się na forum grupy

-ma poczucie rytmu

-rytmizuje tekst

-pamięta o zasadach bezpieczeństwa w czasie zabawy na placu

-odnajduje parę

-zna zabawę „Jesteśmy jagódki”

- rysuje własny nastrój

-sprząta zabawki po zabawie

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-kończy rozpoczęte zdanie

-jest spostrzegawcze

-wymieni części twarzy

-układa z mozaiki postać ludzką

-wymieni funkcje rąk i nóg

-jest sprawne ruchowo

-nazywa drzewa i krzewy napotkane w czasie spaceru

-aktywnie uczestniczy w zabawach pantomimy

-precyzyjnie koloruje postać 

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-koloruje wg kodu

-mówi miłe słowa kolegom i koleżankom

-powtarza fragmenty piosenki

-śpiewa nowo poznaną piosnkę

-rysuje kredkami na określony temat

-przestrzega zasad kodeksu

-reaguje na polecenia nauczyciela

- jest twórcze

-koloruje wg kodu

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-dzieli się zabawkami z innymi

-rytmizuje podany tekst

-reaguje na polecenia nauczyciela

-wspólnie z innymi tworzy kodeks zasad

-przestrzega zasad ustalonego kodeksu

-jest sprawne ruchowo

-poprawnie wykonuje skoki

-pokonuje przeszkody skacząc obunóż

-odnajduje swoja parę

-zapamiętuje i odtwarza ruchy

-porządkuje salę po skończonej zabawie

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-wypowiada się na forum grupy

-rysuje wg polecenia

-słucha uważnie opowiadania

-odpowiada na pytania

-określa prawidłowe zachowania dzieci

-rysuje na określony temat

-prawidłowo posługuje się kredkami

-reaguje na polecenia

-kończy rozpoczęte zdanie

-wypowiada rytmicznie tekst

-bawi się w małych grupach

-pomaga innym w czasie sprzątania

-dzieli słowa na sylaby

-odgaduje po opisie słownym

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na pytania

-zna zasady bezpiecznej zabawy na placu

-ma poczucie rytmu

-odtwarza podany rytm

-wymyśla melodię dla rymowanki

-reaguje na polecenia nauczyciela

-maluje na określony temat

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-bawi się wg własnych zainteresowań

-odkodowuje rysunek

-jest spostrzegawcze

-przelicza prawidłowo w zakresie dostępnym dzieciom

-jest sprawne ruchowo

-potrafi utrzymać równowagę na jednej nodze

-idzie na spacer „para za parą „

-słucha poleceń w zabawie ruchowej

-śpiewa piosnkę

-odgaduje nazwy przedmiotów po dotyku

-bawi się wg własnego wyboru

-ma poczucie rytmu

- dzieli imiona na sylaby

-ogląda z uwagą i zainteresowaniem film

-wypowiada się na forum grupy nt. treści filmu

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-dba o estetykę pracy

-w sposób właściwy korzysta ze sprzętu 

-reaguje na polecenia nauczyciela

-śpiewa i bawi się przy tradycyjnej piosence

-reaguje na polecenia

-zapamiętuje i powtarza rytm ruchowy

-nazywa poszczególne figury geometryczne

-zna zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w przedszkolu

-wypowiada się na forum grupy

-jest sprawne ruchowo

-ma poczucie równowagi

-przestrzega zasad bezpiecznej  zabawy

-jest spostrzegawcze

-zna zabawę „Chodzi….

-korzysta z zabawek nie wywołując hałasu

-używa zwrotów grzecznościowych

-zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach

-ma dobrą orientację

-jest spostrzegawcze

-samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy i kamizelkę odblaskową

-stosuje zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulice

- samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-przestrzega zasad kodeksu 

-słucha i reaguje na polecenia nauczyciela

-koloruje sygnalizator właściwymi kolorami

-odkłada zabawki na miejsce

-układa pojazdy wg kolejności i polecenia

-śpiewa i bawi się przy znanej dzieciom piosence

-zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię

-wypowiada się na forum grupy

-ma poczucie rytmu

-bawi się przy muzyce

-pamięta o zasadach bezpiecznej zabawy na placu

-szybko reaguje na sygnał wzrokowy

-prawidłowa powtarza dźwięki artykulacyjne

-mówi umiarkowanym głosem

-dzieli słowa na sylaby

-aktywnie ćwiczy

-rozpoznaje i nazywa znaki drogowe

-klasyfikuje je wg określonej cechy

-rzuca do celu

-jest sprawne ruchowo

-określa logiczność wypowiedzi

-bawi się wg własnych zainteresowań i wyboru

-bawi się zgodnie w małych zespołach

-prawidłowo przelicza

-rozpoznaje odgłosy pojazdów

-bawi się przy muzyce

-ma poczucie rytmu

-biega w rytm ósemek

-rysuje znaki wg szablonu

-samodzielnie wykonuje znak drogowy

-dba o estetykę swojej pracy

-przestrzega zasad bezpieczeństwa na placu przedszkolnym 

-precyzyjnie rysuje koła i kwadraty

-bawi się razem z innymi przy znanej dzieciom piosence

-przestrzega zasad

- odgaduje nagrane odgłosy miasta

-jest szybkie i zwinne

-zna numery alarmowe na policję, straż pożarną i pogotowie

-wypowiada się na forum grupy

-rzuca celnie

-jest sprawne ruchowo

-stosuje się do zasad zabawy

-tworzy przeciwieństwa do podanych słów

-dokonuje analizy sylabowej słów

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-dokonuje analizy sylabowej -reaguje na sygnały

-zna i wymieni cechy charakterystyczne dla jesieni

-wypowiada się na forum grupy

-samodzielnie tworzy pracę plastyczną

-maluje farbami na określony temat

-przelicza poprawnie

-układa wg kodu

-precyzyjnie wycina

-dzieli się z innymi  atrakcyjnymi  zabawkami

-koloruje wg kodu

-ma orientację przestrzenną

-rozpoznaje i nazywa gatunki drzew iglastych i liściastych

-wykonuje polecenia ruchowe

-ilustruje ruchem treść piosenki

-ma poczucie rytmu

-przestrzega zasad kodeksu

-prawidłowo maszeruje

-powtarza rymowankę

-przelicza prawidłowo i odwzorowuje ilość elementów

-bawi się zgodnie w zespołach

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-jest kreatywne

-śpiewa i tańczy przy piosence

-wymieni nazwy dni tygodnia wg kolejności

-określi jaki jest dzisiaj dzień tygodnia

-jest sprawne ruchowo

-wykonuje prawidłowo wszystkie ćwiczenia

-maszeruje po kole

-odgaduje nazwy jesiennych darów

-koloruje wg kodu liczbowego

-bawi się wg własnego wyboru

-wypowiada się logicznymi zdaniami

-reaguje na sygnały

-nazywa instrumenty perkusyjne

-prawidłowo się nimi posługuje

-tworzy muzykę

-samodzielnie wykonuje prace plastyczną nową techniką

-prawidłowo przelicza i maszeruje

-rozwijanie umiejętności  matematycznych

-szanuje prawa innych w czasie zabawy

-śpiewa i bawi się pry znanej piosence

-odgaduje zagadkę

-słucha z uwagą wiersza

-wypowiada się na temat treści wiersza

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-stara się utrzymać jak najdłużej oddech

-jest sprawne manualnie

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-precyzyjnie kalkuje wzory

-układa zdania o jesieni

-słucha uważnie wiersza

-zapamiętuje fragmenty wiersza

-mówi wiersz z pamięci

-maluje farbami na określony temat

-we właściwy sposób posługuje się pędzlem

-naśladuje ruchy zwierząt

-przelicza i określa ilość

-sprząta po skończonej zabawie 

-przestrzega ustalonych zasad

-koloruje wg kodu

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-samodzielnie przebiera się w szatni

-wie jak należy zachować się w miejscu publicznym

- tworzy melodię do słów wiersza

-rytmizuje tekst

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-reaguje na polecenia nauczyciela

-wypowiada się na określony temat

-posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem

-zna i śpiewa piosenkę „Poszło …..

-posługuje się pojęciami duży- mały

-prawidłowo przelicza elementy zbiorów

-jest sprawne ruchowo

-zauważa zmiany w przyrodzie jesienią

-reaguje na polecenia słowne

-tworzy zdrobnienia

-jest spostrzegawcze

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-rozpoznaje i nazywa owoce

-segreguje owoce na krajowe i egzotyczne

-ilustruje ruchem treść opowieści

-czerpie radości podczas zabawy

-jest sprawne manualnie

-dba o estetykę pracy

-dobiera w sposób właściwy strój do pogody

-klasyfikuje owoce

-określa pierwszą głoskę w słowach

-bawi się zgodnie z innymi

-dzieli się zabawkami

-bawi się przy zabawie muzycznej „Ojciec….

-układa puzzle

-odgaduje zagadki o owocach

-nazywa poszczególne owoce

-jest sprawne ruchowo

-dostosowuje strój do warunków atmosferycznych

-słucha i reaguje na sygnały

-lepi z plasteliny na określony temat

-śpiewa razem z innymi

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: